แบบยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเอกสารต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กรณีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

  สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กรณีนักเรียนจบการศึกษาแล้ว

  สำหรับผู้ที่ยืนคำขอเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายการเอกสาร

  *** ผู้ยืนคำขอ สามารถยื่นคำขอเอกสารได้ 1 รายการต่อการยื่นคำร้อง 1 ครั้ง*** หากต้องการเอกสารมากกว่า 1 รายการ ผู้ยื่นต้องทำการกรอกคำร้องใหม่
  This is a required question
  This is a required question

  ***เอกสารที่ต้องใช้รูปถ่ายประกอบ ให้ผู้ยื่นคำขอนำรูปถ่ายมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนในวันที่มารับเอกสารด้วยตนเอง***