รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม Google for Education (ปีงบประมาณ 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ตำแหน่งกอง/สำนักงาน/ฝ่าย/สาขาวิชาคณะ/สำนักโทรศัพท์ภายใน :โทรศัพท์มือถือ :e-Mail Address (@ubu.ac.th) :1) หลักสูตร Google for Teacher & Staff2) หลักสูตร Google Classroom3) หลักสูตร Google Calendar4) หลักสูตร Google Form5) หลักสูตร Google Hangoutหมายเหตุ
3
17/11/2014, 14:38:01นาง/Mrs.นลิน เพียรทองnalin pianthongอาจารย์วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์33568187633825nalin.p@ubu.ac.thอ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-12.00 น.
5
18/11/2014, 9:21:38นางสาว/Missพัชรินทร์ ดั่งฐากูรPatcharin Dungthakoonนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี3052085-1041279patcharin.d@ubu.ac.thอ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 27 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
6
18/11/2014, 9:59:38นาย/Mr.วิญญ วีระนันทาเวทย์Winyoo Weerananthawetอาจารย์คณะบริหารศาสตร์คณะบริหารศาสตร์045-353863081-7603264thilang8330@hotmail.comอ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-12.00 น.
9
18/11/2014, 10:03:28นาย/Mr.วิญญู วีระนันทาเวทย์Winyoo Weerananthawetอาจารย์คณะบริหารศาสตร์คณะบริหารศาสตร์045-353863817603264thilang8330@hotmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 22 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
12
18/11/2014, 11:01:27นาง/Mrs.พรพิพัฒน์ แก้วกล้าPornpipat Kaeoklaอาจารย์คณะคณะบริหารศาสตร์3823899267914pornpipat.k@gmail.comอ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พ. 24 ธ.ค.57   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 22 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 27 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
13
18/11/2014, 11:42:42นางสาว/Missศุภกัญญา จันทรุกขาSupakanya Juntarukkaอาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์45353863816855001supakanyaj@gmail.comอ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พ. 24 ธ.ค.57   เวลา 09.00-12.00 น.
15
19/11/2014, 10:58:03นางสาว/Missระพีพร ประทุมเลิศrapeeporn pratumlertนักวิชาการศึกษาฝ่ายหอพักนักศึกษา
สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3061087-2442422rape_1234@hotmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 22 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
17
24/11/2014, 6:50:35นางสาว/Missกมลพร นครชัยกุลKamonphon Nakhonchaigulอาจารย์คณะบริหารศาสตร์คณะบริหารศาสตร์45353804815450748Farsang_k@hotmail.com
อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
รอบที่ 1   พ. 24 ธ.ค.57   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 27 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
23
26/11/2014, 16:27:14นางสาว/Miss
เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์
Yaowalak Chatsuwanผู้ช่วยนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์พืชสวนพืชสวนkanjana.r@ubu.ac.th
24
26/11/2014, 16:29:56นางสาว/Missกาญจนา รุ่งรัชกานนท์Karnchana Rungruchkanontรศ.ดร.คณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์พืชสวนพืชสวนkanjana.r@ubu.ac.th
25
1/12/2014, 9:03:23ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดาSuwat Pabchandaรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์4125089-9077250suwat.p@ubu.ac.th
อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
รอบที่ 1   พ. 24 ธ.ค.57   เวลา 09.00-12.00 น.
26
3/12/2014, 16:13:50นาย/Mr.อาทิตย์ บุญเริงArtid Boonrerngอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาเขตมุกดาหาร42615177825880022artid.b@ubu.ac.th
อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
28
4/12/2014, 15:18:31นางสาว/Missเกษสุดาkatesuda jundaphanนักวิชาการศึกษา
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี3177874546908phketsju@ubu.ac.th
อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
29
4/12/2014, 19:28:08นางสาว/Missอรุณี สัณฐิติวณิชย์Arunee Santhitiwanichอาจารย์คณะคณะรัฐศาสตร์3954827961080none
อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
30
8/12/2014, 19:52:39นางสาว/Miss
จินดามณี แสงกาญจนวนิช
๋Jindamanee Sangkarnjanawanich
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์
356308 9014 3939่jindamanee.s@ubu.ac.th
อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
31
11/12/2014, 15:42:57นางสาว/Missรชยาอินทนนท์อาจารย์คณะบริหารศาสตร์คณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีRachaya@ubu.ac.th
32
15/12/2014, 15:09:09นางสาว/Missศริญญา ศิริแสนSarinya Sirisanนักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์3356878596829sarinya.eng@gmail.com
อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
33
16/12/2014, 13:41:15นางสาว/Missสุมาลี ภูติยาsumalee putiyaนักวิชาการพัสดุกองคลังสำนักงานอธิการบดี3023897222568adsumapu@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 27 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
34
16/12/2014, 13:43:50นางสาว/Missวิจิตราวิรุฬหวิทยานักวิชาการเงินและบัญชีกองคลังสำนักงานอธิการบดี1364814702072adwijiwi@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 27 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
35
17/12/2014, 17:08:05นางสาว/Missนงลักษณ์ เรืองโรจน์ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์3941956201335nok_taro@hotmail.com
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
36
23/12/2014, 16:04:52นางสาว/Missวริยาภรณ์เตียวเจริญอาจารย์สาขาตะวันตกคณะศิลปศาสตร์3730803334635waritieo85@ubu.ac.th
รอบที่ 1   พ. 24 ธ.ค.57   เวลา 09.00-12.00 น.
37
25/12/2014, 5:48:31นาย/Mr.วีรภัทรเกียรติดำรงอาจารย์คณะบริหารศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-866507350buweerki@ubu.ac.th
รอบที่ 1   ศ. 26 ธ.ค.57   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
38
6/1/2015, 9:16:59นางสาว/Missกิตติมา ศิลปษาKittima Sillapasaอาจารย์วิศกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์45353373830720211kittima.s
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 19 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
39
6/1/2015, 12:21:04นาย/Mr.เพชร เสาร์ศรีpet saosriเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3942885951187dppetsa
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
40
6/1/2015, 15:50:24นาง/Mrs.พัชรีน้าวานิชนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดี3118087-4390995patcharee.n@ubu.ac.th
41
14/1/2015, 9:29:15นาย/Mr.ธนวิทย์ จีรุพันธ์Thanawit Jeeruphanอาจารย์คณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์4450992153255thanawit.j@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
42
14/1/2015, 15:59:13นาย/Mr.ฤทธิเดชวงษ์ปัญญานักวิชาการคอมพิวเตอร์-คณะศิลปศาสตร์3723897212390rittidesh.v@ubu.ac.th
รอบที่ 1   พฤ. 19 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
43
14/1/2015, 22:33:57นาย/Mr.
เนรมิต ขจิวิชยานุกูล
Neramit Kachitvichyanukul
Studentนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์29148011909638633galsterjamie35@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
44
19/1/2015, 10:59:04
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อัจจิมา ทองให้Atchima Thonghaiผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์045-353307834693335atchima.t@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
45
19/1/2015, 13:40:14นาง/Mrs.เฉลิมศรีฤทธาภัยอาจารย์รัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์3947868752719chalermsri.r@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 27 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
46
20/1/2015, 18:10:47นาง/Mrs.วิชชุดา มงคลWitchuda Mongkolหัวหน้างานรับเข้าศึกษากองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดี3120957067900 adwitcmo
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 19 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
47
22/1/2015, 13:10:38นาย/Mr.จักราวุธ นิลาศน์Chakkawut Nilasนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์3759849367209chakkawutnilas@gmail.com
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
48
22/1/2015, 13:13:04นาย/Mr.สิริชัย ภิบาลวงษ์Sirichai Phibalwongนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์3759898472950nui_sirichai@hotmail.com
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
49
22/1/2015, 13:15:08นาย/Mr.ธีระยุทธ ทองบ่อTeerayut Tongborช่างเทคนิคสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์3759872473144yuttongbor@hotmail.com
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
50
27/1/2015, 11:23:16นาย/Mr.ณรุจน์ วศินปิยมงคล
Narut Wasinpiyamongkhon
อาจารย์วืชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์45353940850099123narutw@gmail.com
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
51
27/1/2015, 13:07:58นางสาว/Missศิริสุดาแสนอิวอาจารย์คณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์3946871882559sirisuda.s@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
52
27/1/2015, 14:26:34นาย/Mr.นายกมล โสภาสินMr.kamol soparsinพนักงานพิมพ์แบบ 3คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์45353714818793076lakarmso@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
53
29/1/2015, 9:45:09นาย/Mr.
อิทธิพล จึงวัฒนาวงค์
Ittipol Jungwatanawongอาจารย์ภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์3945945609304ittipol.j
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
54
29/1/2015, 13:22:46นางสาว/Missน.ส.นันสุดา ขาววงษ์Ms.Nunsuda Khawwongนักวิชาการเงินและบัญชีงานการเงินคณะศิลปศาสตร์045-3533712862521063lanunskh@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
55
29/1/2015, 14:18:34นางสาว/Missกิตติญา พรหมพาKitiya Prompaนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์3706874433435kitiya.opo@gmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
56
29/1/2015, 14:23:20นางสาว/Missกิตติญา พรหมพาKitiya Prompaนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์3706874433435kitiya.opo@gmail.com
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
57
2/2/2015, 8:42:27นาย/Mr.ระพีภัทรทาโคตรนักวิชาการพัสดุคณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์3942897175752rapeepat.t@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
58
2/2/2015, 8:42:09นางสาว/Misswasanasomsopafinancial officerงานคลังและพัสดุ คณะรัฐศาสตร์งานคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการwasana.so@ubu.ac.th
59
2/2/2015, 10:58:22นางสาว/Missปนิดา ทาสาPANIDA TASAนักวิชาการเงินและบัญชีงานการเงิน คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์45353712906089612panida.t@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
60
3/2/2015, 11:19:43นาย/Mr.เมธากร เมตตาMethakorn Mettaนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์3941865792330methakorn.m@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
61
4/2/2015, 9:35:06นางสาว/Missชนิดา ศรีบุญเรืองChanida Sriboonraungผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3947804642828twaratha@gmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
62
4/2/2015, 9:37:17นาย/Mr.ไชยพงศ์ สมดีChaiyaphong Somdeeนักวิชาการศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3947804707959chaiso_1984@hotmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
63
4/2/2015, 9:39:28นางสาว/Missดวงนภา นิธิยานันท์Dungnapa Nitiyananนักวิชาการศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3947807313955dungnapa46@gmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
64
4/2/2015, 9:40:58นางสาว/Missธัญรินทร์ โคตรอาษาThanyarin Kodarsaบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3947918297072thanyarin.tj@gmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
65
4/2/2015, 9:46:07นางสาว/Missนงลักษณ์ เรืองโรจน์Nonglak Ruangrotผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3947956201335nok_taro@hotmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
66
4/2/2015, 10:05:35นาย/Mr.
ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล
ThitikornrasmiPhattasiriphuwadolสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3947918299465dptitisr182@gmail.com
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
67
4/2/2015, 13:46:11นางสาว/Missวาสนาสมโสภานักวิชากาเรงินและบัญชีสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3942084-8298594wasana.so@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
68
5/2/2015, 13:50:55นางสาว/Missระพีพร ประทุมเลิศrapeeporn pratumlertนักวิชาการศึกษา
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3061087-2442422rapeeporn.p@ubu.ac.th
รอบที่ 1   พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
69
10/2/2015, 11:54:18นาย/Mr.สุข ทิมเวียงSUK THIMWIANGพนักงานขับรถยนต์สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์3942868689237DPsookti@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
70
12/2/2015, 11:27:11นาย/Mr.12121212121121212กองการเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์31041212112angkana.p@ubu.ac.th
อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
71
13/2/2015, 6:42:33นางสาว/Missกิตติญา พรหมพาKitiya Prompaนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์3706874433435kitiya.opo@gmail.com
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
72
17/2/2015, 15:56:35นาย/Mr.เปี่ยมส์มงคลกุจะพันธ์นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำนักงานพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี3091918316625K.piem888@Gmail.com
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 1   พฤ. 19 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
73
19/2/2015, 12:07:43นาง/Mrs.สิริกรสุมาลีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำนักงานพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี1095899496551sirikon.s@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
74
19/2/2015, 13:48:46นาง/Mrs.ชิดชญา กุจะพันธ์Chidchaya kujaphanนักวิชาการศึกษาสำนักงานพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี3093874501128advanvak@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
75
19/2/2015, 15:14:33นาง/Mrs.กานต์อนงค์nitaraksนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์4443853153299kananog.n@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.
76
20/2/2015, 12:26:24นางสาว/Missสมศรีภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯคณะเกษตรศาสตร์3543850282819somsri.p@ubu.ac.th
รอบที่ 2   ศ. 27 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
77
25/2/2015, 13:48:22นางสาว/Missรชยา อินทนนท์Rachaya Indanonอาจารย์คณะบริหารศาสตร์คณะบริหารศาสตร์045-353804815479622rindanon@gmail.com
รอบที่ 2   ศ. 27 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
78
9/2/2018, 12:54:09นาย/Mr.ชวลิต ทัศบุตรChawalit thassabutนักศึกษาสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.อบ.คณะเกษตรศาสตร์629401450629401450Chawalit23617
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
79
9/2/2018, 12:54:33นาย/Mr.ชวลิต ทัศบุตรChawalit thassabutนักศึกษาสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.อบ.คณะเกษตรศาสตร์629401450629401450Chawalit23617
รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Loading...
Main menu