แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์อบรม Google Apps for Education

แบบฟอร์มนี้ใช้ในการแจ้งความประสงค์ ขอให้ทางสำนักคอมฯ อบรม Google Apps for Education ให้กับหน่วยงาน โดยเป็นแบบฟอร์มที่ใช้กรอกข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ที่ประสงค์จะอบรม ทางสำนักคอมฯ จะติดต่อไปยังผู้รับผิดชอบ (ผู้ที่ส่งแบบฟอร์ม) พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดว่าสามารถให้การอบรมในวัน-เวลา และหัวข้อที่ร้องขอมาได้หรือไม่ หากว่าให้การอบรมได้ ให้ทางหน่วยงานส่งบันทึกข้อความเข้ามาที่สำนักคอมฯ เพื่ิิอยืนยันและเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร
  This is a required question
  This is a required question
  :
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question