แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

แบบประเมินนี้ ใช้พื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อเป็นการนำผลที่ไดไปใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะหรืออ้างอิงในการปรับปรุงการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการต่อไป ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง
คำชี้แจง แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมินที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น และผู้พัฒนาระบบ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

  ตอนที่ 1 ข้อมูลมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมินที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น และผู้พัฒนาระบบ

  ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง 1 หมายถึง ไม่เหมาะสม
  1. การรายงานข้อมูล เช่น ข้อมูลเอกสารและข้อมูลสถิติต่างๆ
  2. ระบบจัดการข้อมูลเอกสาร เช่น สืบค้น รายงาน เพิ่ม ลบ ปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น
  3. การทำงานของระบบในภาพรวม 
  4. ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
  5.  ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ เช่น รูปแบบตัวอักษร สีตัวอักษร และการจัดหมวดหมู่เมนูการใช้งานต่าง ๆ
  6.  ภาษาที่ใช้ในระบบ สื่อความหมาย เข้าใจง่าย เช่น ข้อความ  ชื่อเมนู  คำอธิบาย เป็นต้น
  7.  รูปแบบรายงาน การนำเสนอข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน
  8.  ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบในภาพรวม
  9.  สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบและการเข้าถึงข้อมูลมีความเพียงพอ 
  10.  ความเสถียรในการให้บริการระบบ (ระบบไม่หยุดชะงักขณะใช้งาน)
  11. ความน่าเชื่อถือของระบบ
  12. ความพึงพอใจระบบในภาพรวม
  13. การติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ ตอบข้อคำถามในภาพรวมของผู้พัฒนาระบบ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

  This is a required question