แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการงานซ่อมบำรุง & IT Clinic สัญจร

** งานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

  ประเภทการให้บริการ

  This is a required question

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

  1. การสำรวจ และสอบถามข้อมูลด้านการซ่อมบำรุง
  2. มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
  3. มีระบบสนันสนุนการให้บริการ
  4.ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
  5. การให้บริการตรงต่อเวลาที่นัดหมาย
  6. คุณภาพของงานหลังจากได้รับบริการ
  7. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Captionless Image