แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number-ISBN) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ
Email address *
1. ชื่อผู้แต่ง, ผู้รวบรวม (Author) : *
Your answer
2. ชื่อหนังสือ (Title) *
Your answer
3.ผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย คอมมา (,) และไม่ต้องระบุคำนำหน้านามยกเว้นราชทินนาม
4. ผู้แปล (Translator)
Your answer
5. ผู้วาดภาพประกอบ (Illustrator)
Your answer
6. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) *
Your answer
7. ชื่อชุด (Series)
Your answer
จำนวนเล่มที่พิมพ์ต่อชุด (เล่ม)
Your answer
8. ผู้รับผิดชอบจัดการพิมพ์
(ใส่ชื่อผู้เขียนหนังสือหรือชื่อหน่วยงานที่สังกัดหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อื่นๆ)
ตั้งอยู่เลขที่ ซอย ถนน ตำบล *
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
เว็บไซต์
Your answer
Publisher's name (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
address (no., Soi, Road)
Your answer
province
Your answer
District
Your answer
sub-district
Your answer
zipcode
Your answer
9. โรงพิมพ์
ชื่อโรงพิมพ์ *
Your answer
ตั้งอยู่เลขที่ ซอย ถนน ตำบล *
Your answer
อำเภอ/เขต : *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
โทรสาร / Fax
Your answer
อีเมล์ / e-mail *
Your answer
เว็บไซต์ / Website
Your answer
10. ปีที่พิมพ์ (Year) *
Your answer
11. จำนวนหน้า / (Page) *
Your answer
12. ราคา (Price/Baht) *
Your answer
13. จำนวนที่จัดพิมพ์ (์No. of Copies)...... เล่ม / มีลักษณะการพิมพ์แบบ..... *
(เช่น ลักษณะการพิมพ์แบบออฟเซท เปนต้น)
Your answer
14. ประเภทสิ่งพิมพ์ (Type of Publication) *
16. ผู้จัดจำหน่าย (Distributer's name)
(ใส่ชื่อผู้เขียนหนังสือหรือชื่อหน่วยงานที่สังกัดหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อื่นๆ)
ชื่อ *
Your answer
ตั้งอยู่เลขที่ *
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
หมายเลขโทรสาร *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
เว็บไซต์
Your answer
17. วันที่เข้าโรงพิมพ์
MM
/
DD
/
YYYY
18. วันที่เผยแพร่
MM
/
DD
/
YYYY
19. ขออนุญาตจัดทำเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) *
20. เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม โดยให้นามสกุลของไฟล์เป็น PDF ส่งไฟล์แนบไปที่ e-mail : library@ubu.ac.th *
กรุณาส่งไฟล์ให้ครบทุกไฟล์ และแยกเป็นแต่ละไฟล์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
Required
20. ข้อมูลผู้ขอ
20.1 ผู้ขอหมายเลข ISBN *
Your answer
20.2 โทรศัพท์มือถือ/หมายเลขโทรศัพท์ภายใน *
Your answer
หมายเหตุ : 1. กรุณากรอกแบบฟอร์มคำขอ ISBN ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งคำขอ และแนบไฟล์ให้ครบทั้ง 4 ไฟล์ กรุณาแยกเป็นแต่ละไฟล์ โดยให้นามสกุลของไฟล์เป็น PDF
2. เมื่อจัดทำรูปเล่มเสร็จแล้วกรุณานำส่งฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวนอย่างน้อย 5 เล่ม (สำนักหอสมุดแห่งชาติ 2 เล่ม, ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ 3 เล่ม)
3. การรับเลข ISBN เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการได้รับเลข ISBN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติแล้ว จะแจ้งผู้ขอใช้บริการให้ทราบผ่านทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse