แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ
Email address *
1. ชื่อผู้แต่ง, ผู้รวบรวม (Author) : *
Your answer
ผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย คอมมา (,) และไม่ต้องระบุคำนำหน้านามยกเว้นราชทินนาม
2. ชื่อหนังสือ (Title) *
Your answer
3. ผู้แปล (Translator) :
Your answer
ผู้แปลมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย คอมมา (,)
4. ผู้วาดภาพประกอบ (Illustrator)
Your answer
ผู้วาดภาพประกอบมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย คอมมา (,)
5. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) *
Your answer
6. ชื่อชุด (Series)
Your answer
7. ผู้รับผิดชอบจัดการพิมพ์ (Publisher'name) : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ใส่ชื่อผู้เขียนหนังสือหรือชื่อหน่วยงานที่สังกัดหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อื่นๆ)
ตั้งอยู่เลขที่ / Address : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
ซอย / Soi :กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Your answer
ถนน / Road : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
ตำบล/แขวง : Sub - district : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
อำเภอ/เขต : District : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
จังหวัด / Province : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ / Telephone : *
Your answer
โทรสาร / Fax *
Your answer
อีเมล์ / e-mail *
Your answer
เว็บไซต์ / Website
Your answer
8. โรงพิมพ์
ชื่อโรงพิมพ์/Printing House : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
ตั้งอยู่เลขที่ / Address : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
ซอย / Soi : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Your answer
ถนน / Road : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
ตำบล/แขวง : Sub - district : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
อำเภอ/เขต : District : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
จังหวัด / Province : กรุณาพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ / Telephone *
Your answer
โทรสาร / Fax
Your answer
อีเมล์ / e-mail *
Your answer
เว็บไซต์ / Website
Your answer
9. ปีที่พิมพ์ (Year) *
Your answer
10. จำนวนหน้า / ราคา *
Your answer
11. ราคา (Price/Baht) *
Your answer
12. จำนวนที่จัดพิมพ์ (์No. of Copies)...... เล่ม / มีลักษณะการพิมพ์แบบ..... *
(เช่น ลักษณะการพิมพ์แบบออฟเซท เปนต้น)
Your answer
13. ประเภทสิ่งพิมพ์ (Type of Publication) *
14. ผู้จัดจำหน่าย (Distributer's name)
(ใส่ชื่อผู้เขียนหนังสือหรือชื่อหน่วยงานที่สังกัดหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อื่นๆ)
ชื่อ *
Your answer
ตั้งอยู่เลขที่ *
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
เว็บไซต์
Your answer
15. จำนวนชื่อเรื่องที่คาดว่าจะจัดพิมพ์ต่อปี (Estimated number of titles per year)
Your answer
16. ขออนุญาตจัดทำเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) *
17. เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม โดยให้นามสกุลของไฟล์เป็น PDF ส่งไฟล์แนบไปที่ e-mail : library@ubu.ac.th *
กรุณาส่งไฟล์ให้ครบทุกไฟล์ และแยกเป็นแต่ละไฟล์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
Required
18. ข้อมูลผู้ขอ
18.1 ผู้ขอหมายเลข ISBN *
Your answer
18.2 โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
18.3 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน *
Your answer
หมายเหตุ : 1. กรุณากรอกแบบฟอร์มคำขอ ISBN ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งคำขอ และแนบไฟล์ให้ครบทั้ง 4 ไฟล์ กรุณาแยกเป็นแต่ละไฟล์ โดยให้นามสกุลของไฟล์เป็น PDF
2. เมื่อจัดทำรูปเล่มเสร็จแล้วกรุณานำส่งฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวนอย่างน้อย 5 เล่ม (สำนักหอสมุดแห่งชาติ 2 เล่ม, ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ 3 เล่ม)
3. การรับเลข ISBN เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการได้รับเลข ISBN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติแล้ว จะแจ้งผู้ขอใช้บริการให้ทราบผ่านทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms