แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรม ICT Digital Economy 2560
**สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1. เพศ *
1.2 ประเภทผู้ใช้บริการ *
1.3 คณะ / หน่วยงาน *
1.4 ช่องทางการรับทราบข่าวการจัดอบรมและบริการวิชาการ *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการจัดอบรมและให้บริการ
2.1 หลักสูตรที่ท่านเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ *
**โปรดระบุรหัสหลักสูตร เช่น ICT 101
Your answer
ด้านเนื้อหา / วิทยากร / ระยะเวลา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
(1) การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
(2) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามหลักสูตร
(3) วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
(4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
(5) หลักสูตรและเนื้อหาตรงกับความต้องการ
(6) การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
(7) ความสามารถในการตอบข้อซักถามของวิทยากรชัดเจนและตรงประเด็น
(8) การตรงต่อเวลาของวิทยากร
(9) ผู้ช่วยวิทยากรมีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือผู้เข้าอบรม
(10) ผู้ช่วยวิทยากรมีความรู้และสามารถให้ความช่วยเหลือระหว่างการอบรมได้
ด้านอุปกรณ์ / สถานที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
(1) วัสดุและอุปกรณ์การอบรมอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและใช้งานได้ดี
(2) สถานที่ในการจัดอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้
(3) สถานที่อบรมและบริเวณรอบๆ สะอาด และเหมาะสม
ด้านอื่นๆ ทั่วไป *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
(1) การเตรียมการจัดอบรม
(2) การประชาสัมพันธ์การจัดอบรมมีความเหมาะสมและทั่วถึง
(3) การอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ / ตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเป็นไปด้วยความสุภาพและชัดเจน
(4) เจ้าหน้าที่มีจิตอาสาและกระตือรือร้นในการให้บริการ
(5) ป้ายประชาสัมพันธ์บอกตำแหน่งของสถานที่ เช่น ห้องอบรม จุดลงทะเบียน ห้องน้ำ ฯลฯ มีความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าใจง่าย
(6) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2.3 ข้อเสนอเเนะ / ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service