แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer
วัน อังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๐ ห้อง ๒๐๕ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจำนวน ๔ หัวข้อ คือ การส่งเสริมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Based Learning using ICT), การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, การสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วยเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (3D-Printer) และบทเรียนระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ (MOOC) เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษาได้มีทักษะและความรู้ในการออกแบบชิ้นงาน ๓ มิติ รวมทั้งสร้างชิ้นงานดังกล่าวด้วยเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (3D-Printer) คณะทำงานฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
กรอกข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ
ชื่อโรงเรียน/สถาบันการศึกษา *
Your answer
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (3 คน)
1.ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
2.ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
3.ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
ครูผู้ควบคุม (1 ท่าน)
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ *
Your answer
E-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service