048-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาคณิต-วิทย์
จิตพิสัย
ห้อง 048
3
ครูที่ปรึกษา For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
เลขที่คะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
524891316105520101665
6
525082118105520101665
7
526613823105520102687
8
527734417105520101768
9
528135721105520102179
10
5284768231055201061
11
528877621105520102279
12
529228220105520101971
13
529879115105520102167
14
53002100
15
53072110
16
5318312925105520102892
17
5333513823105520102687
18
5339114421105520102176
19
5345015315105520101967
20
534581661510105520102172
21
5352117318105520101667
22
5353418926105520102994
23
5357919920105520102382
24
5358420318105520102071
25
536482181512105520101669
26
5370522722105520102180
27
5378523918105520101673
28
5379024722105520102988
29
5379725424105520103088
30
5385026217105520101362
31
32
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
33
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
34
F1 สอบ F2 งานแหล่งท่องเที่ยวต้องไปทำเองวีดีโอ
35
praphit.faa@triamudom.ac.th
36
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
37
ID Line
paek2551
38
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
39
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
40
41
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
42
43
ข้อละ 1 คะแนน
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
S 30281
S 30282
S 30234
 
 
Main menu