การเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(2) สพป. ตรัง เขต 1
2. การติดตาม ควบคุม กำกับของสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน
Your answer
1. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. สถานศึกษามีการตรวจสอบให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนจริงตามที่ได้รับจัดสรร
6. สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการใช้งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียน การสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) และนำเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
7. สถานศึกษามีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการติดตาม ควบคุม กำกับของสถานศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of trang1. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms