แบบสำรวจสภาพห้องสมุด ในสังกัดสำนักงาน กศน.

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างหรือเติมข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของห้องสมุด ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินผลและสารสนเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำหรับการสำรวจห้องสมุดในสังกัดสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ ซึ่งจะไม่ส่งผลเสียหายใด ๆ ต่อหน่วยงานที่ให้ข้อมูลดังกล่าว

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และสารสนเทศ กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน.