แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของงานโสตทัศนศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
Required
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน
2. ตำแหน่ง / หน้าที่
Required
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
Required
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
Required
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. ความเหมาะสมของสถานที่ โดยเฉพาะห้องโสตทัศนศึกษา
Required
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2. ความพร้อมในด้านของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ มีจำนวน ที่เพียงพอต่อการให้บริการ
Required
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3. ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ มีประสิทธิภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เป็นต้น
Required
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ประเภทของงานที่ให้บริการครอบคลุม เช่น บริการระบบเสียง บริการถ่ายภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อ แปลงไฟล์ชนิดต่างๆ ระบบสื่อสารด้านโทรศัพท์ เป็นต้น
Required
ด้านขั้นตอนระบบการให้บริการ
1. ระบบการให้บริการครอบคลุมทั่วถึง
Required
ด้านขั้นตอนระบบการให้บริการ
2. ความสะดวกในการจองใช้บริการ และการตรวจสอบข้อมูล การขอใช้บริการ
Required
ด้านขั้นตอนระบบการให้บริการ
3. ความสะดวกในการยืม/คืน โสตทัศนูปกรณ์
Required
ด้านขั้นตอนระบบการให้บริการ
4. บริการตรวจเช็ค/ซ่อม อุปกรณ์
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms