แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของงานโสตทัศนศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน *
1. เพศ
Required
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน *
2. ตำแหน่ง / หน้าที่
Required
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
1. ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
Required
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
2. ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
Required
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
1. ความเหมาะสมของสถานที่ โดยเฉพาะห้องโสตทัศนศึกษา
Required
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
2. ความพร้อมในด้านของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ มีจำนวน ที่เพียงพอต่อการให้บริการ
Required
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
3. ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ มีประสิทธิภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เป็นต้น
Required
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
4. ประเภทของงานที่ให้บริการครอบคลุม เช่น บริการระบบเสียง บริการถ่ายภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อ แปลงไฟล์ชนิดต่างๆ ระบบสื่อสารด้านโทรศัพท์ เป็นต้น
Required
ด้านขั้นตอนระบบการให้บริการ *
1. ระบบการให้บริการครอบคลุมทั่วถึง
Required
ด้านขั้นตอนระบบการให้บริการ *
2. ความสะดวกในการจองใช้บริการ และการตรวจสอบข้อมูล การขอใช้บริการ
Required
ด้านขั้นตอนระบบการให้บริการ *
3. ความสะดวกในการยืม/คืน โสตทัศนูปกรณ์
Required
ด้านขั้นตอนระบบการให้บริการ *
4. บริการตรวจเช็ค/ซ่อม อุปกรณ์
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms