บันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลนักเรียน ผ่านไดอารี่ครู ของนางพรพนา สมัยรัฐ ปีการศึกษา 2559
2
วัน เดือน ปีชื่อ-ชื่อสกุลห้อง
เรื่องที่ดูแลช่วยเหลือ
แนวทางในการดูแลแก้ปัญหานักเรียนผลการดำเนินการ
3
23/5/2559
นายไกรวิทย์ มากมูล
ม.6/2ด้านการเรียน
ปรึกษาหารือผู้ปกครองร่วมกับท่านผู้อำนวยการ
งานที่รับวันจันทร์ที่ผ้่านมายังดำเนินการไม่เสร็จ
4
ติด 0,ร,มส,มผ. ข้ามปีมารับงานทุกวันจันทร์
5
นักเรียนมารับงานครูอรอุมาคงแก้ว วิชาสังคม 2 วิชา
6
30/5/2559
ด.ช.ภานุพงศ์ ซุ่นหมี
ม.3/3ด้านพฤติกรรม
แจ้งครูที่ปรึกษาให้รับทราบ ครูแจ้งว่ามาเข้าแถวทุกเช้า
นักเรียนยังไม่เข้าห้องเรียน
7
ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 3 แล้ว
แต่หายไปทั้งวัน และกลับบ้านพร้อมเพื่อนในตอนเย็น
8
นักเรียนยังไม่เข้าเรียน
พบนักเรียนตอนเข้าแถวตอนเช้า
9
นำนักเรียนไปพบผู้อำนวยการเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
10
เชิญผู้ปกครองเพื่อรับทราบพฤติกรรมนักเรียน
11
31/5/2559
น.ส.ธัญญารัตน์ แก้วฤทธิ์
ม.4/3ด้านเศรษฐกิจให้ยืมโทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองแก้ปัญหาลุล่วงไปด้วยดี
12
ลืมนำเงินมาโรงเรียน
ให้้ยืมเงิน 50 บาทเป็นค่าอาหารสำหรับนักเรียน
13
มายืมโทรศัพท์โทรหาผู้ปกครอง
14
ติดต่อผู้ปกครองไม่ได้
15
31/5/2559
นักเรียน จำนวน 23 คน
ม.3/4ด้านพฤติกรรม
16
1. ม้วนถุงเท้า 1 คน
ตักเตือนและให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระบียบ
นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียน
17
2. เล็บยาว 8 คน
ตัักเตือน บริการที่ตัดเล็บให้นักเรียนตัดเล็บให้ถูกต้องตามระเบียบ
นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียน
18
3. เอาเสื้อออกนอกกางเกง
ตักเตือนและให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระบียบ
นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียน
19
1 คน
20
4. นักเรียนติด 0 ค้าง ปี
ติดตาม กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้สู้กับปัญหาอุปสรรค
กำลังดำเนินการและต้องดำเนินการต่อเนื่อง
21
13 คน
22
5. สัปดาห์ที่ 3 แล้วยังไม่มาเรียน
23
ด.ช.อัษฎาวุธ จันทร์สว่าง
สอบถามเพื่อ นักเรียนไปอยู่กับมารดาที่จังหวัดสตูล
กำลังดำเนินการและต้องดำเนินการต่อเนื่อง
24
ให้เพื่อนในห้องที่บ้านอยู่ใกล้ไปหา
25
และให้ขอเบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง
26
1/6/2559
นักเรียน จำนวน 30 คน
ม.3/2ตรวจสอบเพื่อเตรียม O-NETกำลังดำเนินการ 1 คน
27
เลข 13 หลักของนักเรียน
นักเรียนจะได้ไม่มีปัญหา เรื่อง ข้อมููลนักเรียนผิดพลาด
ที่เหลือเรียบร้อยดี
28
มีนักเรียน 1 คน
29
ข้อมูล เลข 13 หลัก
30
ผิดพลาด
31
1/6/2559จินกรณ์ กับ วงศกรม. 4/2ด้้านพฤติกรรม
ตักเตือนนักเรียนให้ปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียน
นักเรียนถอดรองเท้า
32
นักเรียนใส่รองเท้า
การสูบบุหรี่ของนักเรียนนำเสนอในที่ประชุม
33
ข้ึ้นบนอาคารเรียน 1
หัวหน้าระดับและหัวหน้าฝ่ายต่อไป
34
ได้กลิ่นบุหรี่คลุ้ง
35
หน้าห้องวิทย์ 111
36
2/6/2559
กิตติศักดฺ์ จันทร์ฝาก
ม.3/4ด้านสุขภาพคุยกับนักเรียนอย่างกัลยาณมิตร
นักเรียนเอายามาให้ดูในห้องในคาบถัดมา
37
เป็นกลากที่หน้า
แนะนำว่าทุกคนเป็นกันได้ และคุณครูก็เคยเป็น
รอยแผลเป็นวงเริ่มจางลงเล็กน้อย ชมเชยนักเรียน
38
แต่ต้องไปหาหมอ/ไปร้านขายยา และบอกอาการที่เป็น
39
6/6/2559
ด.ช.ภานุพงศ์ ซุ่นหมี
ม.3/3ด้านพฤติกรรมพบนักเรียนที่แถว คุยอย่างกัลยณมิตร
รอการดำเนินการของนักเรียนในสัปดาห์นี้
40
เชิญชวนให้นักเรียนเข้าห้องเรียนสัปดาห์นี้
41
11/6/2559ด.ช.อนุรักษ์ ม.2/4ด้านการเรียน
ให้คำปรึกษานักเรียนในการเรียนการศึกษาทางเลือก
กำลังดำเนินการติดต่อการศึกษาทางเลือก
42
1/7/59
น.ส.อัญชลีภรณ์ กิจเวช
ม.4/2ด้านการเรียนติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนต่อเนื่องกำลังดำเนินการให้ผู้ปกครองมาพบ
43
นัักเรียนแจ้งความจำนงค์ว่าไม่เรียนแล้ว
44
บอกนักเรียนให้ผู้ปกครองมาพบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป
45
6/ก.ค./2559
ด.ช.เอกวัตฒ์ นาคะสะรี
ม.3/4ด้้้านการเรียนติดตามหลักฐานผลการเรียนกรณีย้ายเข้า
กำลังดำเนินการให้้ขอหลักฐานจากโรงเรียนเดิม
46
นายม.5/1ด้้้านการเรียนติดตามหลักฐานผลการเรียนกรณีย้ายเข้า
กำลังดำเนินการให้้ขอหลักฐานจากโรงเรียนเดิม
47
7/ก.ค./2559
ด.ช.ภานุพงษ์ ซุ่นหมี
ม.3/3ด้้านการเรียนนักเรียนไม่มีเวลาเรียน ส่งต่อฝ่ายบริหาร
48
ด.ช.ธนพล ขุนไกรม.3/3
ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ เสนอผ่านงานวัดผล
49
ด.ช.อัษฎาวุธ จันทรฺสว่าง
ม.3/4เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบปัญหา
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu