แบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
หน่วยที่ 1 แรงและการเคลืิ่อนที่
ผู้ทำข้อสอบ ชื่อ สกุล เลขที่
Your answer
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
หน่วยที่ 1 แรงและการเคลืิ่อนที่
ม.3/1 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
1. ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์
1 point
นักเรียนคนหนึ่งเดินจากจุด A ไปจุด B เป็นเส้นทางดังรูป หากนักเรียนใช้เวลาในการเดินทาง 40 วินาที
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1 point
การหาแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
3. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่ากี่นิวตัน และวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด
1 point
4. จากการทดลองดึงห่วงโลหะวงกลมด้วยตาชั่งสปริง 2 อัน โดยดึงตั้งฉากกันดังรูป ถ้าตาชั่งสปริงอันที่ 1 และอันที่ 2 อ่านค่าแรงดึงได้ 8 นิวตัน และ 6 นิวตัน ตามลำดับ เมื่อนำตาชั่งสปริงอันที่ 3 มาดึงห่วงโลหะวงกลมในทิศทางดังรูป พบว่าห่วงโลหะวงกลมไม่เคลื่อนที่ ตาชั่งสปริงอันที่ 3 ควรอ่านค่าได้เท่าใด
1 point
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
ก. รถวิ่งจากเนินเขาด้วยความเร็วคงที่
ข. รถยนต์ลดความเร็วเพื่อให้คนข้ามถนน
ค. รถโดยสารจอดนิ่งเพื่อรอรับผู้โดยสาร
5. ข้อความใด ไม่เกิด ความเร่ง
1 point
ม.3/2 ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. หนังสือวางบนพื้นโต๊ะ แรงปฏิกิริยาของน้ำหนักหนังสือ คือแรงในข้อใด
1 point
ม.3/3 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
วัตถุในของเหลว A และ B
7. วัตถุชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน นำไปใส่ในภาชนะชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากันที่มีของเหลวต่างชนิดกัน ปริมาณเท่ากัน ได้ผลดังภาพ ข้อใดสรุปถูกต้อง
1 point
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ม.3/1 ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ภาพออกแรงดึงวัตถุ
8. จากภาพด้านบนออกแรงดึงวัตถุชิ้นหนึ่ง 10 นิวตัน วัตถุไม่เคลื่อนที่ เมื่อเพิ่มแรงดึงเป็น 12 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 point
9. การเคลื่อนที่ของบานพับประตู หน้าต่าง ไม่คล่องตัว เนื่องจากมีแรงเสียดทาน ชาวบ้านจึงลดแรงเสียดทานโดยการหยอดน้ำมันหรืออัดจาระบีตรงรอยต่อของบานพับประตู หน้าต่าง ภายในร่างกายของเรา มีสิ่งใดทำหน้าที่เหมือนน้ำมันหรือจาระบี
1 point
ภาพออกแรงดึงวัตถุ
10. วัตถุในภาพด้านบนเริ่มเคลื่อนที่พอดี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 point
11. ข้อใดเป็นการลดแรงเสียดทาน
1 point
ม.3/2 ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
12. คาน AB มีน้ำหนักสม่ำเสมอ ยาว 80 cm วางอยู่บนที่รองรับตรงจุดห่าง A 30 cm วัตถุหนัก 40 N แขวนที่จุดกึ่งกลางพอดี และมีวัตถุหนัก 20 N แขวนไว้ที่จุด C ซึ่งห่างจากปลาย B 10 cm จะต้องแขวนน้ำหนักที่ A กี่นิวตันคานจึงจะสมดุล
1 point
13. คาน AB มีน้ำหนักสม่ำเสมอ ยาว 80 cm วางอยู่บนที่รองรับตรงจุดห่าง A 30 cm วัตถุหนัก 40 N แขวนที่จุดกึ่งกลางพอดี และมีวัตถุหนัก 20 N แขวนไว้ที่จุด C ซึ่งห่างจากปลาย B 10 cm โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับกี่นิวตัน-เมตร
1 point
พี่น้อง 4 คน คือ A B C และ D ทั้ง 4 คน ใช้อุปกรณ์ที่อาศัยหลักโมเมนต์ของแรง 4 ชนิด ดังนี้
A ไม้กวาด
B ที่เปิดขวด
C กรรไกรตัดผ้า
D ตะเกียบ
E คีมคีบน้ำแข็ง
14. ข้อใดใช้หลักการโมเมนต์ที่เหมือนกัน
1 point
15. คนงานต้องการย้ายก้อนหิน หนัก 1000 นิวตัน ออกจากสนามหญ้า คนงานควรกระทำตามข้อใดจึงจะออกแรงน้อยที่สุด
1 point
16. จากภาพ ถ้าคานอยู่ในภาวะสมดุล จงคำนวณว่า โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีค่ากี่นิวตัน-เมตร
1 point
Captionless Image
17. จากภาพ ถ้าคานอยู่ในภาวะสมดุล ต้องนำวัตถุ 16 นิวตัน แขวนที่จุดใดของคาน
1 point
ม.3/3 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง
18. กีฬาในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจ็กไทล์ทั้งหมด
1 point
เด็กนักเรียนคนหนึ่งเดินจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B และตำแหน่ง C ดังภาพ ในเวลา 4 นาที
19. จากภาพจงคำนวณหา อัตราเร็วเฉลี่ย
1 point
20. จากภาพจงคำนวณหา ความเร็วเฉลี่ย
1 point
สาระที่ 5 พลังงาน
หน่วยที่ 2 งานและพลังงาน และหน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์
หน่วยที่ 2 งานและพลังงาน และหน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ม.3/1 อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ภาพ ก
ภาพ ข
ภาพ ค
ภาพ ง
21. จากภาพ ก - ง ภาพใดเกิดงาน
1 point
ภาพเขื่อน
22. จากภาพ พลังงานที่บริเวณ ก และบริเวณ ข เป็นอย่างไร
1 point
23. ถ้าปล่อยก้อนหินลงในแนวดิ่ง
1 point
แรงโน้มถ่วงของโลก ณ ตำแหน่งต่างๆ
24. แรงโน้มถ่วงกระทำต่อจรวดขณะอยู่ตำแหน่งใด
1 point
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
ก. ว่าวลอยสูงบนท้องฟ้า
ข. ก้อนหินวางนิ่งบนหน้าผา
ค. ลูกบอลกำลังกลิ้งบนพื้นดิน
25. จากข้อความด้านบนวัตถุในข้อใดไม่มีพลังงานศักย์
1 point
พลังงานศักย์โน้มถ่วง ณ ตำแหน่งต่างๆ
26. ณ ตำแหน่งใดวัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากที่สุด
1 point
ม.3/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ภาพการต่อวงจรไฟฟ้า
27. จากภาพแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน เหมือนกันทุกประการ ต่อกับลวดตัวนำ 3 เส้น มีความต้านทานเท่ากันทุกเส้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1 point
28. จากภาพมีความต้านทานรวมเท่ากับข้อใด
1 point
Captionless Image
พิจารณาลวดความต้านทานดังภาพ แล้วตอบคำถาม
29. ข้อใดถูกต้อง
1 point
30. ลวดความต้านทาน 3 เส้น มีความต้านทานเส้นละ 10 โอห์ม 30 โอห์ม และ 5 โอห์ม ตามลำดับ ถ้านำลวดทั้ง 3 เส้นมาต่อขนานกันทั้งหมดจะได้ความต้านทานรวมกี่โอห์ม จากนั้นแกะลวดความต้านทานออกเป็นเส้นๆ ตามเดิม แล้วนำมาต่อแบบอนุกรม จะได้ความต้านทานรวมในการต่อครั้งหลังกี่โอห์ม (ตอบคำถามแรก)
1 point
31. ลวดความต้านทาน 3 เส้น มีความต้านทานเส้นละ 10 โอห์ม 30 โอห์ม และ 5 โอห์ม ตามลำดับ ถ้านำลวดทั้ง 3 เส้นมาต่อขนานกันทั้งหมดจะได้ความต้านทานรวมกี่โอห์ม จากนั้นแกะลวดความต้านทานออกเป็นเส้นๆ ตามเดิม แล้วนำมาต่อแบบอนุกรม จะได้ความต้านทานรวมในการต่อครั้งหลังกี่โอห์ม (ตอบคำถามหลัง)
1 point
ภาพวงจรไฟฟ้า
32. จากภาพเป็นการทดลองหาความสัมพันธ์ตามข้อใด
1 point
ม.3/3 คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
บริษัทแห่งหนึ่งจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ 3 ยี่ห้อ ดังนี้
33. นายดีมีบ้านพักในเมือง ต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและราคาถูก เขาควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออะไร
1 point
ใบแจ้งค่าไฟฟ้านายโสภณ เพ็ชรเพ็ง
34. บ้านนายโสภณใช้ไฟฟ้ากี่หน่วย
1 point
35. การคิดค่าไฟฟ้าในบ้านจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง
1 point
บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
โทรทัศน์ 1,000 วัตต์ 3 เครื่อง
พัดลม 60 วัตต์ 2 ตัว
เครื่องปรับอากาศ 2,700 วัตต์ 1 เครื่อง
เตารีด 1,200 วัตต์ 2 อัน
กาต้มน้ำ 1,100 วัตต์ 1 ใบ
หลอดไฟฟ้า 60 วัตต์ 5 หลอด
เปิดใช้งานพร้อมกันทุกวัน
36. เจ้าของบ้านต้องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง เขาจึงคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และเลือกลดการใช้เครื่องไฟฟ้าชนิดใดที่เปลืองพลังงานมากสองอันดับแรก เขาจะเลือกลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่เปลืองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด และรองลงไป
1 point
ม.3/4 สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด
37. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าตู้เย็น 1.5 แอมแปร์ เมื่อตู้เย็นต่อเข้ากับความต่างศักย์ 220 โวลต์ ตู้เย็นใช้กำลังไฟฟ้าเท่าไร
1 point
ม.3/5 อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์
ภาพตัวต้านทาน
จากภาพตัวต้านทาน
แถบที่ 1 = สีแดง ค่าประจำแถบสี คือ 2
แถบที่ 2 = สีเหลือง ค่าประจำแถบสี คือ 4
แถบที่ 3 = สีดำ ค่าประจำแถบสี คือ 0
แถบที่ 4 = สีทอง ค่าประจำแถบสี คือ 5
38. ตัวต้านทานที่กำหนดให้ค่าความต้านทานเท่าใด
1 point
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ
นักเรียนนำขวดพลาสติกมาประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ 3 แบบ คือ
1. วางขวดพลาสติกแนวนอน เจาะรูด้านข้าง 2 รู
2. วางขวดพลาสติกแนวตั้ง เจาะรู 2 รู
3. วางขวดพลาสติกแนวตั้งสองชั้นซ้อนกันไม่เจาะรู
39. นำอุปกรณ์ทั้ง 3 แบบ ไปดักจับแมลงวันทอง ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงงาน
1 point
40. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน ทำการทดลอง นำใบกระถิน ใบมะละกอ ใบผักบุ้ง และใบเผือก ไปเลี้ยงปลาแรด พบว่า ปลาแรดชอบกินใบผักบุ้งมากที่สุด รองลงมา คือ ใบมะละกอ การทดลองนี้มีอะไรเป็นตัวแปรต้น
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms