บทเรียนโปรแกรมออนไลน์ เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
คำชี้แจง : กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 1 คาบ
1. ครูให้นักเรียนปล่อยลูกปิงปอง หรือลูกบอลเหนือพื้นโต๊ะ นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก่อนกระทบพื้น และหลังกระทบพื้น
2. ดูคลิป เรื่องแรงกิรืยาและแรงปฏิกิริยา
3. ศึกษา POWER POINT
4. ทำกิจกรรม แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5. ศึกษาบทเรียนแล้วตอบคำถาม กรอบต่างๆ ให้สมบูรณ์แล้วส่งผ่านออนไลน์
1. เลขที่ ชื่อ สกุล ผู้ศึกษาบทเรียน
Your answer
นักเรียนปล่อยลูกปิงปอง หรือลูกบอลเหนือพื้นโต๊ะ นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก่อนกระทบพื้น และหลังกระทบพื้น
ภาพการปล่อยลูกปิงปองลงบนพื้น
2. การเคลื่อนที่ของลูกปิงปองเป็นอย่างไร
Your answer
3. นักเรียนคิดว่าในการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองขณะกระทบพื้น มีแรงอะไรเกิดขึ้นบ้าง
Your answer
ลูกปิงปองเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง แรงที่ลูกปิงปองกระทบพื้น เรียกว่า แรงกิริยา และแรงที่พื้นกระทบต่อลูกปิงปอง เรียกว่า แรงปฏิกิริยา
4. นักเรียนคิดว่า แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
Your answer
5. นักเรียนเลือกดูคลิป แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา
Action and Reaction
Action/Reaction
Newton's Laws Of Motion (3): Action And Reaction
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3
6. จากคลิป นักเรียนจะอธิบายเกี่ยวกับแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา ว่าอย่างไร
Your answer
ศึกษา POWER POINT แล้วตอบคำถามในแต่ละเฟรม
เฟรม 1
เฟรม 2
เฟรม 3
เฟรม 4
เฟรม 5
เฟรม 6
เฟรม 7
เฟรม 8
เฟรม 9
เฟรม 10
เฟรม 11
เฟรม 12
เฟรม 13
เฟรม 14
เฟรม 15
เฟรม 16
เฟรม 17
เฟรม 18
เฟรม 19
เฟรม 20
เฟรม 21
เฟรม 22
เฟรม 23
7. ศึกษา POWER POINT แล้ว สรุปได้ว่าเขาให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้าง ตอบเป็นข้อ ๆ โดยสรุป
Your answer
8. แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
Your answer
กรอบที่ 1 กฎข้อที่ 3 กฎของแรงปฏิกิริยา
"แรงที่วัตถุที่หนึ่งกระทำต่อวัตถุที่สอง ย่อมเท่ากับ แรงที่วัตถุที่สองกระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง แต่ทิศทางตรงข้ามกัน” หรือกล่าวอย่างสั้นๆ ว่า แรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยา (Action = Reaction) โดยที่แรงทั้งสองจะเกิดขึ้นพร้อมกัน นิวตันอธิบายว่า ขณะที่ดวงอาทิตย์มีแรงกระทำต่อดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ก็มีแรงกระทำต่อดวงอาทิตย์ ในปริมาณที่เท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม และนั่นคือแรงดึงดูดร่วม
แรงปฏิกิริยาเท่ากับแรงกิริยา
9. จากกรอบที่ 1 : กฎข้อที่ 3 กฎของแรงปฏิกิริยา แรงที่วัตถุที่หนึ่งกระทำต่อวัตถุที่สอง จะเป็นอย่างไร
Your answer
10. จากกรอบที่ 1 : กฎข้อที่ 3 กฎของแรงปฏิกิริยา แรงที่วัตถุที่สองกระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง จะมีทิศทางเป็นอย่างไร
Your answer
11. จากกรอบที่ 1 : กฎข้อที่ 3 กฎของแรงปฏิกิริยา ขณะที่ดวงอาทิตย์มีแรงกระทำต่อดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ก็มีแรงกระทำต่อดวงอาทิตย์ อย่างไร
Your answer
12. จากกรอบที่ 1 : กฎข้อที่ 3 กฎของแรงปฏิกิริยา ขณะที่ดวงอาทิตย์มีแรงกระทำต่อดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ก็มีแรงกระทำต่อดวงอาทิตย์ ทิศทางที่ดาวทั้งสองกระทำต่อกันเป็นอย่างไร
Your answer
กรอบที่ 2 กิจกรรมแรงกิริยา และแรงปฏิกิิริยา
ออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง 2 อัน แล้วอ่านค่าที่ได้จากเครื่องชั่งสปริง (N)
1. มือซ้ายออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง
2. มือขวาออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง
3. มือและมือซ้ายออกแรงดุงพร้อมกัน
ภาพการทดลองแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา
13. จากกรอบที่ 2 : การทดลองแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยาผลการทดลองค่าที่อ่านได้จากการออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง มือซ้ายออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง เครื่อง 1 อ่านค่าได้ 5 N เครื่องชั่ง 2 อ่านค่าได้
Your answer
14. จากกรอบที่ 2 : การทดลองแรงกิริยา จากการทดลองในการออกแรงดึงแต่ละครั้ง ขนาดและทิศทางของแรงทั้งสอง เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
Your answer
15. จากกรอบที่ 2 : การทดลองแรงกิริยา จากการทดลองให้ระบุว่า แรงใดเป็นแรงกิริยา และแรงใดเป็นแรงปฏิกิริยา
แรงกิริยา
แรงปฏิกิริยา
มือซ้ายออกแรงดึง
มือซ้ายออกแรงดึง แรงที่เกิดขึ้นบนเครื่องชั่ง คือ
16. จากกรอบที่ 2 : การทดลองแรงกิริยา จากการทดลองให้นักเรียนสรุปผลการทำกิจกรรม
Your answer
กรอบที่ 3 ขยายความรู้
ศึกษาภาพการใช้มือดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะ
ภาพการทดลองดึงถุงทรายบนพื้นโต๊ะ
เขียนเวกเตอร์แทนแรงที่ถุงทราย และมือ
17. จากกรอบที่ 3 : ขยายความรู้ นักเรียนคิดว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่หรือไม่
Your answer
18. จากกรอบที่ 3 : ขยายความรู้ นักเรียนคิดว่า แรง F1 และ แรง F2 คือแรงชนิดใด
แรงกิริยา
แรงปฏิกิริยา
แรง F2
แรง F2
19. จากกรอบที่ 3 : ขยายความรู้ นักเรียนคิดว่า แรงที่มือดึงถุงทราย และแรงที่ถุงทรายดึงมือ คือแรงชนิดใด
F1
F2
แรงที่มือดึงถุงทราย
แรงที่ถุงทรายดึงมือ
ถ้าใช้เชือกเส้นเล็กๆ ที่มีมวลน้อยมาก ผูกติดถุงทราย แล้วออกแรงดึงให้ถุงทรายเคลื่อนที่ดังภาพ
กำหนดให้
F1 เป็นแรงที่มือดึงเชือก
F2 เป็นแรงที่เชือกดึงมือ
F3 เป็นแรงที่เชือกดึงถุงทราย
F4 เป็นแรงที่เชือกดึงถึงทราย
ใช้เชือกดึงถุงทราย
20. จงเขียนเวกเตอร์ของแรงทุกแรง
Your answer
21. จงระบุแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา และให้เหตุผลประกอบ
Your answer
แรงผลักของแม่เหล็กที่ขั้วเหมือนกัน
22. แรง F1 มีทิศไปทางไหน กระทำกับแม่เหล็ก 1 หรือ 2
Your answer
แรงผลักของแม่เหล็กที่ขั้วต่างกัน
23. แรง F2 มีทิศไปทางไหน กระทำกับแม่เหล็ก 1 หรือ 2
Your answer
เมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้ตะปู
24. นักเรียนคิดว่า เมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้ตะปู ตะปูจะออกแรงกระทำต่อแม่เหล็กหรือไม่ อย่างไร
Your answer
25. นักเรียนคิดว่าโลปกับดวงจันทร์ ออกแรงกระทำต่อกันด้วยแรงขนาดเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
Your answer
26. นักเรียนทราบว่าโลกออกแรงกระทำต่อเรา นักเรียนคิดว่าตัวเราออกแรงกระทำต่อโลกหรือไม่ อย่างไร
Your answer
สรุปบทเรียน : เมื่อวัตถุสองก้อน ออกแรงกระทำต่อกัน แรงที่วัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่ง เรียกว่า แรงกิริยา และวัตถุที่ถูกกระทำจะออกแรงกระทำโต้ตอบ ซึ่งเรียกว่า แรงปฏิกิริยา แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยาเป็นแรงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน มีขนาดเท่ากันแต่มิทิศทางตรงกันข้ามกันและกระทำกับวัตถคนละก้อน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms