Southeast Asian Youth Empowerment Program - School Year Leadership Projects Application

Thank you for your interest in becoming a fellow in the Young Philadelphia Organizing Project at Boat People SOS - Delaware Valley. We are excited about the prospect of growing with you this upcoming school year. Please complete the following application to the best of your ability. Once staff have reviewed your information, we will determine whether you will be selected for an interview. If you should be selected, you will be contacted by a staff member to schedule an interview time and date. If you should have any further questions, please do not hesitate to contact us at youth.bpsos@gmail.com.

If you should require a paper copy of this application, please e-mail Jonathan Viet Luu at jonathan.luu@bpsos.org.

-------------------------

Cám ơn bạn đã có hứng thú trong việc trở thành thành viên của chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo trong năm học của BPSOS-Delaware Valley. Chúng tôi rất phấn khởi về khả năng cùng phát triển với bạn trong năm học tới đây. Xin hoàn thành phần đơn sau một cách tốt nhất có thể. Khi các nhân viên chương trình đã xem qua thông tin của bạn, chúng tôi sẽ quyết định liệu bạn có được chọn để phỏng vấn. Nếu bạn được lựa, bạn sẽ được liên lạc bởi một nhân viên chương trình để thiết lập ngày giờ phỏng vấn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên lạc chúng tôi tại youth.bpsos@gmail.com.

Nếu bạn cần bản đăng ký bằng giấy, xin email anh Jonathan Việt Lưu qua email jonathan.luu@bpsos.org.

  Applicant Information - Thông tin người đưa đơn

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Parent/Guardian Contact - Thông tin liên lạc của phụ huynh/người giám hộ:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question