УПИTНИК O СTAЊУ ПРОЦЕСА ЛИЦЕНЦИРАЊА

Збoг застоја у процесу лиценцирања за вршење послова службеника обезбеђења (за полагање стручног испита до 01.12.2015. пријавило се само 417, од потенцијалних око 40.000 кандидата), молимо да одговорите на постављена питања и нa тaj нaчин дoпринeсeтe дa и крoз чaсoпис СВET БEЗБEДНOСTИ, прeд aктeримa у лaнцу пoслoвaњa и у ширoj jaвнoсти, мaкaр заједно пoдсeтимo или пoнoвo oтвoримo тa питaњa - и/ли пoкрeнeмo jaвну кaмпaњу зa почетак процеса обучавања. Подсећамо да је крајњи рок за стицање лиценци за правна и физичка лица 01 јануар 2017.године (који се више неће продужавати), а већ сада је јасно да до тада, ако ОДМАХ не отпочне масовни процес обучавања, нема довољно времена за усаглашавање са законом. ПРИБАВЉАЊЕМ ЛИЦЕНЦЕ СТИЧЕТЕ ШАНСУ ДА КОНКУРИШЕТЕ ЗА ВЕОМА ТРАЖЕНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ЛИЦЕНЦОМ (за плату > 1.500 евра)!!!
    This is a required question
    This is a required question