แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมการใช้งานโปรแกรม ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
คำชี้แจง ให้ท่านตอบแบบสอบถามลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ ของแต่ละ ข้อเพียงข้อละระดับเดียว
//ข้อมูลทั่วไป//
ให้ท่านระบุข้อมูลตามความเป็นจริง
1. ตำแหน่งผู้เข้าอบรม
Your answer
2.โรงเรียน
Your answer
3.อำเภอ
1.รุ่นที่เข้ารับการอบรม
//ข้อมูลความพึงพอใจ//
ด้านวิทยากร
>>การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
>>ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
>> การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
>>เนื้อหาในการอบรม ครบถ้วนสมบูรณ์
>>การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
>>การให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา การจัดอบรม
>>สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
>> ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
>>ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
>>ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ "ก่อน" การอบรม
>> ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ "หลัง" การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้
>> สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
>> มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
>> สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
สรุปผลประโยชน์ที่ท่านได้รับ
>>ประโยชน์ที่ท่านได้รับจาการอบรม
Your answer
>>ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. Report Abuse - Terms of Service