แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.33 : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ฉบับโรงเรียนประเมินตนเอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนเป็นผู้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้นี้
สหวิทยาเขต *
โรงเรียน *
Your answer
(คำนำ)ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน *
Your answer
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ) *
ชื่อรายวิชา *
Your answer
รหัสวิชา *
Your answer
ระดับชั้นที่สอน *
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ *
แผนการจัดการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ *
รายการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสม)
ระดับ 4 หมายถึง มากที่สุด , ระดับ 3 หมายถึง มาก , ระดับ 2 หมายถึง น้อย , ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
*
4
3
2
1
1. ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมสื่อความถึงมาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
2. เวลาที่กําหนดในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
3. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ตรง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น
4. จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนที่มีความสอดคล้องและบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด
5. สาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ ถูกต้อง สั้น กะทัดรัด ครอบคลุม สาระ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ
6. สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ มาจากสาระการเรียนรู้ แกนกลาง/ท้องถิ่น
7. แผนการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัด/หน่วยการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการ เรียนรู้กิจกรรม/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/สาระสําคัญ/ความคิด รวบยอด สาระการเรียนรู้
8. กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ เรียนรู้/และสาระการเรียนรู้
9. กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
10. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้าง ชิ้นงาน/ภาระงาน
11. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับ เวลาและนําไปใช้ได้จริง
12. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้
13. ประเด็นและเกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถสะท้อนคุณภาพ ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
14.บันทึกผลหลังการสอน ถูกต้อง สามารถ นําไปปรับปรุง คุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนได้
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.33
ที่ตั้งศูนย์ : โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสุรวิทยาคาร. Report Abuse - Terms of Service