ขอความร่วมมือท่าน กรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กับสถานศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน
ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มหน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด
๑. ด้านวิชาการ ๑.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๑.๒ ส่งเสริมสถานศึกษา ให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๑.๓ ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับสถานศึกษา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๑.๕ ประสานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๒. ด้านงบประมาณ ๒.๑ การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๒.๒ การจัดระบบบริหารการเงินและพัสดุ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๒.๓ การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่่สุด
๒.๔ การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๓. ด้านบริหารงานบุคคล ๓.๑ การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังครูและบุคากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๓.๒ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๓.๓ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๓.๔ การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๔. ด้านบริหารงานทั่วไป ๔.๑ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๔.๒ การดูแล อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๔.๓ การประสานส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๔.๔ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
*** ด้านอื่นๆ ๑. ด้านอาคาร สถานที่ ความเรียบร้อย สวยงาม สะอาด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๒. ด้านสวัสดิการ การให้บริการศูนย์ ONE STOP SERVICE เช่น ทำบัตรข้าราชการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๓. ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ส่ง