แบบสอบถามพึงพอใจต่อการบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง โปรดเลือกความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชั้นปีที่
โปรดเลือกสาขาวิชา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
1. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและแหล่งทุนการศึกษาต่อ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานทำระหว่างเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่งงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. คณะมีการบริการข้อมูลข่าวสารที่มีความ ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms