แบบสอบถามพึงพอใจต่อการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง โปรดเลือกความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชั้นปีที่
โปรดเลือกสาขาวิชา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. อาจารย์ที่ปรึกษามีการแจ้งตารางเวลาให้นักศึกษาเพื่อเข้ารับคำปรึกษาด้านวิชาการหรือปัญหาส่วนตัว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คำปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. คณะหรือสาขามีการบูรการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา, อาชีพ ,สังคม และ เรื่องส่วนตัว เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. มีแบบฟอร์มและมีการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ไม่สามารถมารับบริการการรับ คำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. คณะหรือสาขามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มีความรู้ความพร้อมและทักษะการให้คำปรึกษาที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. มีศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms