ตารางรายงานการส่งข้อมูล กศน.อำเภอ ถึง กศน.จังหวัด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBE
1
รายงานการส่งข้อมูล กศน.อำเภอ ถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
2
ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
3
4
จำนวนเรื่องเรื่องที่ 1เรื่องที่ 2เรื่องที่ 3เรื่องที่ 4เรื่องที่ 5เรื่องที่ 6เรื่องที่ 7เรื่องที่ 8เรื่องที่ 9เรื่องที่ 10รวมทั้งสิ้น
5
ลำดับที่
ชื่อกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบยุทธศาสตร์และแผนงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบส่งเสริมการศึกษานอกระบบส่งเสริมการศึกษานอกระบบส่งเสริมการศึกษานอกระบบภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่าย
6
ชื่อเรื่องหนังสือ
แผนการจัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงห้องสมุดประชาชนรายงานผลการรับชมการถ่ายทอดสด ETVรายงานผลการรับชมรายการถ่ายทอดสด ETVรายงานผลการรับชมการถ่ายทอดสด ETVรายงานผลการรับชมรายการถ่ายทอดสด ETVทำแผนบูรณาการ ,ผู้ติดยาเสพติด (สนง.คุมประพฤติศรีสะเกษ)แผนอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาฯแผนไข้เลือดออกรายงานข้อมูลแผนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
7
วันที่กำหนดส่ง
วันที่ 23 ธันวาคม 2557วันที่ 28 ธันวาคม 2557วันที่ 7 ธันวาคม 2557วันที่ 15 ธันวาคม 2557วันที่ 22 ธันวาคม 2557วันที่ 29 ธันวาคม 2557วันที่ 30 ธันวาคม 2557วันที่ 28 ธันวาคม 2557วันที่ 10 ธันวาคม 2557วันที่ 26 ธันวาคม 2557
8
เกณฑ์คะแนน
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
ไม่ส่งข้อมูล
ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้องรวม
9
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
10
1กันทรลักษ์3300333333000033113319
กัันทรลักษ์
11
2กันทรารมย์3300333333330000111117กันทรารมย์
12
3ขุขันธ์ 331100000000001111339ขุขันธ์
13
4ขุนหาญ 3333003333000000000012ขุนหาญ
14
5โนนคูณ3322333333333333113327โนนคูณ
15
6ปรางค์กู่330000330000000000339ปรางค์กู่
16
7ไพรบึง1100333300333300111115ไพรบึง
17
8เมืองศรีสะเกษ3300333333333311113323เมืองศรีสะเกษ
18
9ยางชุมน้อย 1122333333330011111118ยางชุมน้อย
19
10ราษีไศล3300333300330011333319ราษีไศล
20
11ศรีรัตนะ331100000000111111118ศรีรัตนะ
21
12ห้วยทับทัน1100333333330011111116ห้วยทับทัน
22
13อุทุมพรพิสัย1111333333330011001116อุทุมพรพิสัย
23
14น้ำเกลี้ยง110000000000000011335น้ำเกลี้ยง
24
15บึงบูรพ์ 33000000000001111338บึงบูรพ์
25
16เบญจลักษ์3333333300330000003318เบญจลักษ์
26
17ภูสิงห์33003300000000000006ภูสิงห์
27
18เมืองจันทร์110033333333311111116เมืองจันทร์
28
19วังหิน1100333333330011113318วังหิน
29
20พยุห์3300333333333311333325พยุห์
30
21โพธิ์ศรีสุวรรณ3300333300003311111115โพธิ์ศรีสุวรรณ
31
22ศิลาลาด3300333300000011111112ศิลาลาด
32
รวม070455203461300048480005151000333300036360101819112061901506210903342334
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
เดือนธันวาคม 57
เดือนมกราคม 58
เดือนกุมภาพันธ์ 58
เดือนมีนาคม 58
เดือนเมษายน 58
เดือนพฤษภาคม 58
เดือนมิถุนายน 58
เดือนกรกฎาคม 58
เดือนสิงหาคม 58
เดือนกันยายน 58
เดือนพฤศจิกายน 58
เดือนตุลาคม 58
เดือนธันวาคม 58
เดือนมกราคม 59
เดือนมกราคม 2559
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมีนาคม 2559
แผ่น1
แผ่น2
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu