แบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง Just Conic Sections
105 responses
Loading...
Loading responses…
เพศ
No responses yet for this question.
ท่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ภาคตัดกรวยเพียงใด
No responses yet for this question.
1. การเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง Just Conic Sections อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
No responses yet for this question.
2. การเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง Just Conic Sections เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
No responses yet for this question.
3. การเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง Just Conic Sections สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน
No responses yet for this question.
4. การเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง Just Conic Sections รูปภาพสอดคล้องกับบทเรียน
No responses yet for this question.
5. การเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง Just Conic Sections ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้
No responses yet for this question.
6. การเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง Just Conic Sections มีรูปแบบที่สวยงาม น่าสนใจ
No responses yet for this question.
7. การเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง Just Conic Sections มีความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน
No responses yet for this question.
8. การเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง Just Conic Sections สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในวิชาอื่นๆได้
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.