แบบประเมินค่าย it พี่สอนน้อง

แบบประเมินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ 2560
  1.เทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากร
  2.วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน ตรงประเด็น
  3.วิทยากรใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
  4.ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้
  5.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป
  6.ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม
  7.สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม
  8.ระบบเสียง และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
  9.ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม
  10.ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้
  Please enter one response per row
  This is a required question