แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา ง30282 การสืบเสาะฯ
ระดับการประเมิน : 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
1. ครูชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักเรียนทราบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน เช่น ร่วมกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/การวัดผลและประเมินผล เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ครูจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่กำหนดไว้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น ฝึกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุ่ม นำเสนอผลงาน และศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ครูมีการใช้วิธีการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการ และความถนัดของนักเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ครูแนะนำแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้กับนักเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ครูกำหนดให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ครูกำหนดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ/หรือ สร้าง พัฒนาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ครูได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักเรียนทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ครูแนะนำตำราหลักหรือเอกสารประกอบการสอนได้สอดคล้องกับเนื้อหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและ เท่าเทียมกัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. ครูทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. ครูเข้าสอนสม่ำเสมอ และตรงต่อเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสิรินธร. Report Abuse - Terms of Service