แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา ง31202 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 response
Loading...
Loading responses…
1. ครูชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักเรียนทราบ
No responses yet for this question.
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน เช่น ร่วมกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/การวัดผลและประเมินผล เป็นต้น
No responses yet for this question.
3. ครูจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่กำหนดไว้
No responses yet for this question.
4. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น ฝึกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุ่ม นำเสนอผลงาน และศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น
No responses yet for this question.
5. ครูมีการใช้วิธีการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการ และความถนัดของนักเรียน
No responses yet for this question.
6. ครูแนะนำแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้กับนักเรียน
No responses yet for this question.
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง
No responses yet for this question.
8. ครูกำหนดให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้
No responses yet for this question.
9. ครูกำหนดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ/หรือ สร้าง พัฒนาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
No responses yet for this question.
10. ครูได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักเรียนทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
No responses yet for this question.
11. ครูแนะนำตำราหลักหรือเอกสารประกอบการสอนได้สอดคล้องกับเนื้อหา
No responses yet for this question.
12. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและ เท่าเทียมกัน
No responses yet for this question.
13. ครูทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
No responses yet for this question.
14. ครูเข้าสอนสม่ำเสมอ และตรงต่อเวลา
No responses yet for this question.
15. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
No responses yet for this question.
16. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.