แบบทดสอบกลางภาคเรียน 1/2558 รหัสวิชา ง21101

ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ เริ่มทำแบบทดสอบด้วยการคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question