แบบทดสอบปลายภาคเรียน รายวิชา การออกแบบเว็บไซด์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพ ตอบคำถามข้อที่ 5-6

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพ ตอบคำถามข้อที่ 7-10

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพ ตอบคำถามข้อที่ 11-14

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 15-16

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 18-19

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 20

  Captionless Image
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 21

  Captionless Image
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 22

  Captionless Image
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามที่ 23

  Captionless Image
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 24

  Captionless Image
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 25

  Captionless Image
  This is a required question

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 26

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image

  จากภาพ ใช้ตอบคำถาม ข้อที่ 27

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image

  จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 28

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image