แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการทางออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ความพึงพอใจการให้บริการทางออนไลน์
  1. การบริการตอบคำถามทางออนไลน์ เช่น ทาง facebook, e-mail ฯลฯ มีความสะดวก ถูกต้อง ชัดเจน
  2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
  3. ความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
  4. ความทันสมัยของข้อมูลที่นำเสนอ
  5. สารสนเทศออนไลน์ เช่น e-book, e-journal, e-thesis, database online ฯลฯ มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการผู้ใช้
  6. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าถึงสารสนเทศออนไลน์มีความสะดวก
  7. คู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานสารสนเทศออนไลน์ ชัดเจนและเข้าใจง่าย
  8. การประชาสัมพันธ์การให้บริการหอสมุดกลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  Please don't select more than one response per column.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question