แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ประเมินความพึงพอใจตามแบบสอบถามด้านล่าง ข้อมูลที่ท่านให้จะถูกนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของระบบสารสนเทศของคณะบริหารธุรกิจต่อไป ขอขอบคุณ
  ความสะดวกในการใช้บริการ
  ความรวดเร็วในการใช้บริการ
  ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลคณะ
  ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลคณะ
  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าใช้บริการ
  ความพึงพอใจโดยรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question