แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ สพม.30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริงเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มาใช้บริการ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพในการทำงาน
กลุ่มงานที่ติดต่อราชการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
การให้บริการมีความเหมาะสม คล่องตัว ไม่ซับซ้อน
ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
มีความโปร่งใสในด้านบริการ
ภาพรวมของการให้บริการด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม แล้วเป็นกันเอง
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจบริการ
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก/คุณภาพของการให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
การจัดภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น มีบรรยากาศเหมาะสมในการทำงาน
มีการจัดสรรพื้นที่ภายในส่วนอาคารและสถานที่เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเหมาะต่อการบริการ
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ
มีช่องทางการติดต่อสื่อกับหน่วยงานที่หลากหลายให้เลือกเช่น ติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ Web site E-mail
ภาพรวมของการให้บริการของส่วนอาคารและสถานที่
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/แนวทางปรับปรุงพัฒนา
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms