สำรวจความพึงพอใจ การอบรมสารสนเทศการอ่าน การเขียน ครูภาษาไทย
49 responses
Loading...
Loading responses…
องค์ประกอบของระบบ ออกแบบได้เหมาะสม ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็น
No responses yet for this question.
ระบบออกแบบให้ง่ายต่อการรายงานผล
No responses yet for this question.
ระบบมีประโยชน์สามารถนำสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาได้
No responses yet for this question.
วิทยากร
ลำดับขั้นตอนการนำเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสม
No responses yet for this question.
วิทยากร สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
No responses yet for this question.
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบมีรายละเอียดครบ
No responses yet for this question.
เอกสารประกอบ นำเสนอตามลำดับที่เหมาะสม นำไปทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้
No responses yet for this question.
ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการอบรมในครั้งนี้
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น (ถ้ามี)
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.