ทะเบียนรับหนังสือราชการ พศจ.นครราชสีมา ปี 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHM
1
เลขทะเบียนรับประทับเวลาเรื่อง
เลขที่หนังสือรับคือ 1
ลงวันที่จากถึงการปฏิบัติ(เจ้าของเรื่อง)สถานะการดำเนินการ
871
87019/5/2017, 10:03:36ใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือนพ.ค.2560/ 1,960บาท018/5/2017เอไอเอสผอ.พศจ.นม.ชมภู
872
87119/5/2017, 10:03:36แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการตำแหน่งนักวิชาการศาสนาก.บค.558/ว.13217/5/2017เลขานุการกรมผอ.พศจ.นม.นิติพร
873
87219/5/2017, 15:59:47การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวสยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก.บค.588/ว.13316/5/2017เลขานุการกรมผอ.พศจ.นม.นิติพร
874
875
87422/5/2017, 13:58:26ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือนนม0017.5/ว330816/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจนิติพร
876
87522/5/2017, 14:00:55สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 งบดำเนินงานเพิ่มเติมพศ0001/0501118/5/2017เลขานุการกรมผอ.พศจ.นมปิยรัตน์
877
87622/5/2017, 14:07:10ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือปรับปรุงพัฒนาโบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว-19/5/2017อบต.สีดาผอ.พศจ.นม.ญาดา
878
87723/5/2017, 9:42:20ขอตรวจสอบการจัดตั้งปฏิบัติธรรมแก้วเสิงสาง
ตช0018(นม.36)/117
15/5/2017สถานีตำรวจภูธรเสิงสางผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
879
87823/5/2017, 9:50:13มอบภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนม0017.3/ว340519/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
880
87923/5/2017, 9:54:15การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(padme)นม0017.2/ว339919/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นมวัชระ
881
88023/5/2017, 10:04:54แต่งตั้งพระปริยัตินิเทศก์แทนรูปเดิมที่มรณภาพจจ078/256020/5/2017เจ้าคณะจังหวัดผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
882
88123/5/2017, 10:07:47แต่งตั้งพระปริยัตินิเทศน์แทนรูปเดิมจจ078/256020/5/2017เจ้าคณะจังหวัดผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
883
88223/5/2017, 10:15:55ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าฯลฯของส่วนภูมิภาค (ฉบับใหม่)พศ0005/0511119/5/2017สำนักงานศาสนสมบัติผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
884
88323/5/2017, 10:18:51ขอต่ออายุวีซ่ารจอ07/256011/5/2017วัดชัยศรีคณารามผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
885
88423/5/2017, 10:21:47แจ้งการโอนเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามประจำเดือน พ.ค.2560ก.บง.0228817/5/2017เลขานุการกรม พศผอ.พศจ.นมนฤมล
886
88523/5/2017, 10:23:40สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 งบดำเนินงานเพิ่มเติมพศ0001/0501118/5/2017เลขานุการกรม พศผอ.พศจ.นมปิยรัตน์
887
88623/5/2017, 10:25:57เร่งรัดดำเนินการยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนงานดำเนินการออกโฉนดที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางพศ0003/0502318/5/2017ผอ.พศผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
888
88723/5/2017, 10:29:03การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรฯพศ0006/0508519/5/2017ผอ.พศผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
889
88823/5/2017, 10:31:50การประชุมเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี2559พศ0003/0499617/5/2017ผอ.พศผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
890
88923/5/2017, 10:35:11เชิญร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระทศพลญาณประทานบารมีจล13/256022/5/2017พระสีหราชสมาจารมุนี รจจผอ.พศจ.นมญาดา
891
89023/5/2017, 10:36:52ขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินวัดมะรุม-23/5/2017พระครูวีระพัฒนาทรผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
892
89130/5/2017, 15:20:22ขอเรียญเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี
นม 0017.3/ว3487
23/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นมญาดา
893
89230/5/2017, 15:22:02ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560จอ058/256020/5/2017จอ.โนนไทยผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
894
89330/5/2017, 15:23:37ขอยกเลิกการเช่าที่ดินวัดวิหารขาว (ร้าง)แปลงที่39-23/5/2017นางฉวีวรรณ ฉลองกลางผวจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
895
89430/5/2017, 15:25:00โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ธงชาติไทยนม0017.3/ว334717/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นมญาดา
896
89530/5/2017, 15:26:32การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนประทาย จ.นครราชสีมาพศ0003/0484915/5/2017ผอ.ศาสนสถานผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
897
89630/5/2017, 15:27:36ขอต่ออายุวีซ่าพิเศษ/25608/5/2017วัดเคล้าผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
898
89730/5/2017, 15:28:26ขอต่ออายุวีซ่าพิเศษ/256014/5/2017วัดเคล้าผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
899
89830/5/2017, 15:29:14ขอต่ออายุวีซ่าพิเศษ/256018/5/2017วัดเคล้าผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
900
89930/5/2017, 15:30:13ขอต่ออายุวีซ่าพิเศษ/256023/5/2017วัดหนองปรึกผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
901
90030/5/2017, 15:32:16ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 (รุ่นที่1)ปส02113003/1924/5/2017
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึง กิตติวิทยา
ผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
902
90130/5/2017, 15:33:35ขอมอบอำนาจดำเนินการออกโฉนดที่ดินแทนวัดหนองยางจร07/256024/5/2017วัดหนองยางผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
903
90230/5/2017, 15:35:59ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2560นม0014.3/ว309715/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
904
90330/5/2017, 15:37:46การจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประจำปี 2560 (ครั้งที่1)พศ0002/047219/5/2017ผอ.พศผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
905
90430/5/2017, 15:40:00การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนม0017.3/ว322811/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
906
90530/5/2017, 15:42:00การประชุมเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานปี2559พศ0003/0499613/5/2017ผอ.พศผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
907
90630/5/2017, 15:46:08รายงานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวัดวิสาขบูชาวมท14/256013/5/2017จอ.ขามสะแกแสงผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
908
90730/5/2017, 15:48:15การจัดสัมมนาทางวิขาการเรื่อง "พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯณ มิ.ย.2560นม0017.3/ว322911/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นมนิติพร
909
90830/5/2017, 15:52:13คืนสมุดแฟ้มประวัติของผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญกค0425.3/081616/5/2017สำนักงานคลังเขต3ผอ.พศจ.นมปิยรัตน์
910
90930/5/2017, 15:54:11ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีการบริจาคเงินให้แก่วัด
กค0714.01/กว1/5215
16/5/2017สรรพากรพื้นที่อุดรธานีผอ.พศจ.นมนฤมล
911
91030/5/2017, 15:55:25ค่าบริการฝากส่งรายเดือน-25/5/2017ปณ.จอมสุรางค์ผอ.พสจ.นมชมภู
912
91130/5/2017, 15:57:03เชิญประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่5/2560นม0017.3/ว322711/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นมญาดา
913
91230/5/2017, 15:58:54ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพท0034/ว43811/5/2017ผอ.พศจ.พัทลุงผอ.พศจ.นมญาดา
914
91330/5/2017, 16:02:52ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลกรุณานม0017.3/ว321111/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นมญาดา
915
91430/5/2017, 16:04:44ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่2/2560นม0011/277324/5/2017ปฏิรูปที่ดินผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
916
91530/5/2017, 16:06:39ขอนำส่งรายงานการประชุมคณะอรุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมายและเมืองเก่านครราชสีมาครั้งที่1/2560 และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนม00145/ว346622/5/2017ผวจ.นมผอ.พศจ.นม
กลุ่มส่งเสริมฯ
917
9166/6/2017, 8:34:16ขอความอนุเคราะห์วิทยากรนร5117.020/18624/6/2017ศูนย์อำนวยการป้องกันผอ.พศจ.นมนิติพร
918
9176/6/2017, 8:36:02แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโคกคูขาดจอ.21/256020/6/2017จอ.ขามสะแกแสงผอ.พศจ.นมนฤมล
919
9186/6/2017, 8:37:16
ส่งแบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ
จอ.34/256024/6/2017จอ.โนนสูงผอ.พศจ.นม.นฤมล
920
9196/6/2017, 8:38:57
ส่งแบบรายงานการพ้นตำแหน่งการรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการและพระเลขาธิการ
จอ.15/256025/6/2017จอ.แก้งสนามนางผอ.พศจ.นม.นฤมล
921
9206/6/2017, 8:40:35ส่งแบบบรรจุพระสังฆาธิการจอ.38/256025/6/2017จอ.เสิงสางผอ.พศจ.นมนฤมล
922
9216/6/2017, 8:41:56พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่งจอ54/256024/6/2017จอ.บัวใหญ่ผอ.พศจ.นมนฤมล
923
9226/6/2017, 8:43:29
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานกลุ่ม
ปส0211/6722/6/2017กลุ่ม ร.ร.ที่11ผอ.พศจ.นม.
กลุ่มส่งเสริมฯ
924
9236/6/2017, 8:45:31
การระวังชี้แนวเขตและเรื่องรับรองแยกที่ดิน
นม0020.3/1682619/6/2017
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ผอ.พศจ.นม.
กลุ่มส่งเสริมฯ
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
Loading...