แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำชี้แจง แบบสอบถามต่อไปนี้โดยแบบสอบถามแบ่งเป็นสองช่วง
(1) สอบถามความพึงพอใจ
1 = ความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 = ความพึงพอใจน้อย
3 = ความพึงพอใจปานกลาง
4 = ความพึงพอใจมาก
5 = ความพึงพอใจมากที่สุด
(2) แบบสอบถามความไม่พึงพอใจ
1 = ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
2 = ความไม่พึงพอใจมาก
3 = ความไม่พึงพอใจปานกลาง
4 = ความไม่พึงพอใจน้อย
5 = ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด

  แบบสอบถามความพึงพอใจ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบสอบถามความไม่พึงพอใจ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question