แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที่ 2/2560
คำชี้แจง โปรดพิมพ์ข้อความ หรือ คลิกเลือกในช่องผลการประเมินตามความเป็นจริง
ข้อมูลผู้สอน
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุลครูผู้สอน *
ชั้นที่สอน *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
รหัสรายวิชา *
รายวิชา *
สอนวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ส่วนที่ 1 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
คำชี้แจง ถ้ามีให้ระดับคุณภาพ 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช้ และ 1 = ต้องปรับปรุง ตามความเหมาะสม หากไม่มีให้ระดับคุณภาพ = 0
1. จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ *
4
3
2
1
0
1.1 สอดคล้องกับมฐ./ตัวชี้วัด
1.2 มีความชัดเจน สามารถวัดได้
1.3 ครอบคลุมทั้งด้าน KPA
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน *
4
3
2
1
0
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ (ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ ทุกข้อ)
2.2 เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
2.3 เหมาะสมกับกับเวลาที่กำหนด
2.4 กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์
3. การกำหนดสื่อ/แหล่งเรียนรู้ *
4
3
2
1
0
3.1 เหมาะสมกับศักยภาพ ความสามารถของผู้เรียน
3.2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ *
4
3
2
1
0
4.1 กำหนดประเด็นการวัดที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
4.2 วิธีการวัดประเมินผล สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้
4.3 กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลได้ชัดเจนเหมาะสม
ส่วนที่ 2 การสังเกตการสอน
คำชี้แจง ถ้ามีให้ระดับคุณภาพ 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช้ และ 1 = ต้องปรับปรุง ตามความเหมาะสม หากไม่มีให้ระดับคุณภาพ = 0
1. การนำเข้าสู่บทเรียน *
4
3
2
1
0
1.1 มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
1.2 มีการแจ้งถึงวิธีการเรียน/กิจกรรม/งานที่ต้องทำ
1.3 มีการทบทวน เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนผ่านมา
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน *
4
3
2
1
0
2.1 เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้
2.2 จัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมที่ออกแบบ
2.3 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากแผนการสอน
3. การใช้สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน *
4
3
2
1
0
3.1 ใช้สื่อตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
3.2 มีการปรับเปลี่ยนสื่อ นวัตกรรมจากที่กำหนดไว้
4. การใช้คำถาม *
4
3
2
1
0
4.1 เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการทำงาน
4.2 เป็นคำถามที่เน้นความรู้ ความจำ
4.3 เป็นคำถามที่เน้นความเข้าใจ
4.4 เป็นคำถามที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์
4.5 เป็นคำถามที่เน้นการนำไปใช้ และสร้างสรรค์
5. การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น/มีส่วนร่วม *
4
3
2
1
0
5.1 มีส่วนร่วมในการทำงาน
5.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
6. การมอบหมายภาระงาน/ชิ้นงาน *
4
3
2
1
0
6.1 มอบหมายงานเป็นรายบุคคล
6.2 มอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม
6.3 มอบหมายงานเป็นการบ้านหรือนอกเวลา
7. การสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม *
4
3
2
1
0
7.1 มีการสอดแทรกทันทีที่เกิดเหตุการณ์ หรือเมื่อมีโอกาส
8. การวัดและประเมินผล *
4
3
2
1
0
8.1 มีการวัดประเมินผลตามที่ออกแบบไว้
8.2 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดประเมินผลจากที่กำหนด
9. สรุปบทเรียน *
4
3
2
1
0
9.1 ให้ผู้เรียนสรุปบทเรียนด้วยตนเอง
9.2 ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนทั้งห้อง
9.3 ครูเป็นผู้สรุปบทเรียน ผู้เรียนบันทึกตาม
3. บรรยากาศโดยทั่วไปในชั้นเรียน
คำชี้แจง ถ้ามีให้ระดับคุณภาพ 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช้ และ 1 = ต้องปรับปรุง ตามความเหมาะสม หากไม่มีให้ระดับคุณภาพ = 0
1. ความสะอาด *
4
3
2
1
0
1.1 ความสะอาดของพื้นห้อง
1.2 ความสะอาดของเพดาน ผนังห้อง
2. ป้ายนิเทศ/สื่อ/อุปกรณ์ *
4
3
2
1
0
2.1 มีป้ายนิเทศที่ทันสมัย เหมาะสมกับเรื่องที่เรียน
2.2 ภายในห้องมีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม เพียงพอ
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน/นักเรียนกับนักเรียน *
4
3
2
1
0
3.1 ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.2 นักเรียนกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.3 มีปฏิสัมพันธ์หรือบรรยากาศที่ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน
4. การควบคุมชั้นเรียน/การดูแลช่วยเหลือนักเรียน *
4
3
2
1
0
4.1 มีการควบคุมชั้นเรียนที่ดี
4.2 มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น เด็กที่เรียนช้า เด็กขาดแคลน ฯลฯ
สรุปผลการสอนในภาพรวม *
เปรียบเทียบกับการสอนจากการสังเกตครั้งที่ 1/2560 (กรณีสังเกตคนเดิม)
ลิงค์ภาพกิจกรรมที่อัพโหลดลง Facebook
กรุณา copy ลิงค์ภาพกิจกรรมที่อัพลง facebook หรือ website อื่น
ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้ให้การนิเทศ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. Report Abuse