แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการขอรับบริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

  1.ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question

  2.ความพึงพอใจต่อการขอรับบริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)

  ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยที่สุด , 2= น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สดุ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question