ความพึงพอใจต่อการรับบริการ IT Clinic
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการรับบริการโครงการไอทีคลีนิคของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อนำความคิดเห็นของนิสิตไปวิเคราะห์ผลและนำไปปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อไป
โครงการไอทีคลีนิค ปีที่ 2
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกในการเข้ารับบริการ
การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
การให้บริการในการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ควรมีการจัดทำโครงการอีกในปีถัดไป
ความพึงพอใจต่อการรับบริการโดยภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse