แบบสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการการวิจัย

คำชี้แจง :
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจ ความคาดหวังและความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการให้บริการในกระบวนการการวิจัย เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ใช้เป็นแนวทางใน การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
2. โปรดพิจารณาตอบแบบสำรวจโดยทำเครื่องหมาย ลงใน •และโปรดพึงระวังความขัดแย้งของคำตอบ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน •ที่ตรงกับความเป็นจริงในทุกข้อคำถาม โปรดระบุความคาดหวังและ ความพึงพอใจในการใช้บริการ (เกณฑ์การให้คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด) ระดับ ความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ ระดับ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิจัย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ส่วนของระบบและกลไกของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการ (ระดับความพึงพอใจ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question