ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 1 ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จากสื่อใด *
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม *
เลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่มีความเห็น
1.มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว
2.ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง
3.มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
4.ช่องทางประชาสัมพันธ์เหมาะสม
5.ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์/น่าสนใจ
6.การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม
ตอนที่ 3 แบบสอบถาม วัดระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ *
เลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.หลักสูตรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป
2.เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถหางานทำได้ง่าย
3.หลักสูตรที่เปิดสอนมีความน่าสนใจ และ มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
4.ค่าเทอมการศึกษาถูกกว่า เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
5.สามารถเดินทางได้สะดวก
6.มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ครบถ้วน เช่น สนามกีฬา, ห้องสมุด, ห้องออกกำลังกาย
7.ได้รับการแนะนำจากศิษย์เก่า หรือ รุ่นพี่
8.มีเพื่อน หรือ ญาติ กำลังศึกษาอยู่
9.ได้รับการแนะนำจากอาจารย์แนะแนว
10.ไม่มีสอบคัดเลือก
11.รู้สึกภูมิใจที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Southeast Asia University. Report Abuse - Terms of Service