ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  This is a required question
  1.มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว
  2.ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง
  3.มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
  4.ช่องทางประชาสัมพันธ์เหมาะสม
  5.ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์/น่าสนใจ
  6.การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม
  Please enter one response per row
  1.หลักสูตรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป
  2.เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถหางานทำได้ง่าย
  3.หลักสูตรที่เปิดสอนมีความน่าสนใจ และ มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
  4.ค่าเทอมการศึกษาถูกกว่า เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  5.สามารถเดินทางได้สะดวก
  6.มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ครบถ้วน เช่น สนามกีฬา, ห้องสมุด, ห้องออกกำลังกาย
  7.ได้รับการแนะนำจากศิษย์เก่า หรือ รุ่นพี่
  8.มีเพื่อน หรือ ญาติ กำลังศึกษาอยู่
  9.ได้รับการแนะนำจากอาจารย์แนะแนว
  10.ไม่มีสอบคัดเลือก
  11.รู้สึกภูมิใจที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
  Please enter one response per row