แบบสอบถามความพึงพอใจ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 3- 4 ตุลาคม 2558
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตาก กลุ่ม 2
  This is a required question
  1.1. มีกระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน
  1.2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
  Please enter one response per row
  2.1. มีความเชี่ยวชาญ/ ความรู้ความสามารถในการตัดสิน
  2.2. มีความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
  Please enter one response per row
  3.1.สถานที่สำหรับการให้บริการมีความเหมาะสม
  3.2.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ
  Please enter one response per row
  4.1  ศักยภาพของผู้ร่วมกิจกรรม / ผู้เข้าแข่งขัน
  4.2.  มีผลงานเชิงประจักษ์ / เป็นที่ยอมรับ
  4.3. สามารถนำความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
  Please enter one response per row
  This is a required question