แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปีภายในสถานศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1)โรงพยาบาล
  2)สถานที่ทำงาน
  3)ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ
  4)ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
  5)ขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ แท็กซี่รถไฟ ฯลฯ
  6)พื้นที่ภายในวัด โบสถ์ มัสยิด หรือสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  7)พื้นที่ด้านนอกศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  8)ผับ,บาร์,ดิสโก้เธค
  9)โรงเรียน ,วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย,สถาบันศึกษา
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่และยาสูบ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1)โรงพยาบาล
  2)สถานที่ทำงาน
  3)ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ
  4)ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
  5)ขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ แท็กซี่รถไฟ ฯลฯ
  6)พื้นที่ภายในวัด โบสถ์ มัสยิดหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  7)พื้นที่ด้านนอกศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  8)ผับ,บาร์, ดิสโก้เธค
  9)โรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย,สถาบันศึกษา
  Please enter one response per row