แบบประเมินความพึงพอใจงานฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2557

กรุณากรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานฝ่ายอำนวยการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
    1.1 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการติดต่องานมีความชัดเจน
  1.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการชี้แจงให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
  1.3 บุคลากรที่ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
  1.4 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
  1.5 คุณภาพของงานสมบูรณ์ ทันเวลาและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  Please enter one response per row
  2.1 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการติดต่องานมีความชัดเจน        
  2.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการชี้แจง ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง          
  2.3 บุคลากรที่ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพ และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
  2.4 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
  2.5 คุณภาพของงานสมบูรณ์ ทันเวลาและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  2.6 การรักษาสิทธิประโยชน์และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
  Please enter one response per row
  3.1  การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัตืในการติดต่องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานการเงินและบัญชีมีความชัดเจน
  3.2 การให้คำแนะนำปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การยืมเงิน การจัดเตรียมหลักฐานการเบิกจ่ายชัดเจน เข้าใจง่าย
  3.3 การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครู บุคลากร รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้
  3.4 การเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ครู บุคลากร รวดเร็วทันเวลา
  3.5 การอำนวยความสะดวกและการให้บริการของเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างมิตรภาพ
  Please enter one response per row
  4.1 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการติดต่องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพัสดุและสินทรัพย์มีความชัดเจน
  4.2 การให้คำปรึกษา แนะนำรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
  4.3 ได้รับบริการพัสดุถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามที่ระบุในรายการ
  4.4 การจัดทำเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา
  4.5 การอำนวยความสะดวกและการให้บริการของเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสและสร้างมิตรภาพ
  Please enter one response per row
  5.1 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการติดต่องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานผลิตเอกสาร
  5.2 การให้คำแนะนำ ปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานผลิตเอกสาร ชัดเจนเข้าใจง่าย
  5.3 มีการทำงานอย่างเป็นระบบการให้บริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและทันเวลา
  5.4 การอำนวยความสะดวกและการให้บริการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสและสร้างมิตรภาพ
  Please enter one response per row
  6.1 มีการจัดทำข้อมูลสรุปผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล
  6.2 ดำเนินการรายงานผลการประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
  6.3 การอำนวยความสะดวกและการให้บริการของเจ้าหน้าที่งานควบคุมภายในด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสและสร้างมิตรภาพ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question