แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์เด็กเดิร์น www.dekdern.com

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและทำเครื่องหมาย √ ในช่อง □ ที่ท่านเลือกและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและทำเครื่องหมาย √ ในช่อง □ ที่ท่านเลือกและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์เด็กเดิร์น www.dekdern.com (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง)

  เนื้อหามีความน่าสนใจ
  เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว
  เข้าถึงเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการ
  เมนูการใช้งานเข้าถึงส่วนต่างๆ มีความชัดเจนและใช้งานได้ดี
  การแบ่งหมวดหมู่ ของเนื้อหามีความชัดเจนและเหมาะสม
  Please enter one response per row
  ตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย (ขนาด, สี)
  ภาพประกอบดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ น่าอ่าน
  โทนสีที่ใช้บนเว็บไซต์ มีความสวยงาม อ่านแล้วสบายตา
  รูปแบบการจัดวางเมนูต่างๆมีความเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน
  Please enter one response per row
  ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question