แบบสอบถามความพึ่งพอใจของประชาชน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
ข้อชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลในข้อที่ตรวกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. ท่านมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องใด
Next
This form was created inside of สพป.ระนอง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms