โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา (GoogleApp)

  This is a required question
  This is a required question
  การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
  การถ่ายทอดของวิทยากร
  สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
  ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
  การตอบคำถามของวิทยากร
  Please enter one response per row
  สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
  Please enter one response per row
  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
  สามารถบอกประโยชน์ ได้
  สามารถบอกข้อดีได้
  สามารถอธิบายรายละเอียดได้
  สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
  บูรณาการทางความคิดสู่การทำงานเป็นทีม/การปรับตัวของบุคลากร/การปฏิรูประบบการทำงานในการปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การเรียน การสอนได้
  สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้
  สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อน ๆ ได้
  มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
  Please enter one response per row
  This is a required question