แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
สถานภาพของผู้ตอบ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ท่ามีความพึงพอในปานกลาง
2 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ *
5
4
3
2
1
1. ระบบการจัดการการเรียนการสอน(LMS)มีคุณภาพและเหมาะสม
2. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการออกแบบการเรียนการสอน
3. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการออกแบบทัศนศิลป์
4. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการออกแบบเนื้อหา
5. สื่อการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
6. สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. สื่อการเรียนการสอนสามารถเรียกดูได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีปัญหาในการเรียกดู
8. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาและผลิตขึ้น มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
9. ลักษณะการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนการสอน
10. ผู้เรียนมีโอกาสในการประเมินการเรียนรู้ของตนเองอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service