แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่....) พ.ศ.....
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ระยะเวลาการแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๓ กรฏาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐


ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่...) https://drive.google.com/file/d/0B41s9ThvAfaRQ3pqWEU4eWp1Y28/view

ประเภทบุคคลากร *
สาย *
ชื่อ - นามสกุล *
สังกัด *
ข้อมูลประกอบรับฟังความคิดเห็น
(๑) สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือตอบข้อหารือที่ ศธ ๐๕๙๒(๓.๙)/๒๕๔๒ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "คณาจารย์ประจำและข้าราชการ" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ว่ารวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(สายสนับสนุน) ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นประธานและกรรมการคณาจารย์และข้าราชการได้ และต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามเรื่องเสร็จที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘ เรื่องสอทธิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปในทางเดียวกัน ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถออกข้อบังคับกำหนดคุณสมบัติของประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการให้หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอดมศึกษา (สายสนับสนุน) ได้
(๒) ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
โดยที่กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายโดยลดอัตรากำลังข้าราชการลง ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้มีการว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมาทดแทน จึงทำให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทำหน้าที่แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย องค์ประกอบของสภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย และอำนาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน รวมถึงอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(๓) หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฏหมายที่จะตรา
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "สภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน" เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน และเพิ่มนิยามคำว่า "พนักงาน" (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๒) แก้ไขข้อความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒)(๔) มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ (๖) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อสภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน ตามมาตรา ๔
(๔) ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น
๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเปลี่ยนชื่อสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็น สภาคณาจารย์ข้าราชการ และพนักงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมถึงกลุ่มพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน หากท่านไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด *
สาเหตุที่ไม่เห็นด้วย จากข้อ ๑.
๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการให้พนักงานในถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากท่านไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใด *
สาเหตุไม่เห็นด้วย จากข้อ ๒.
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Isan. - Terms of Service - Additional Terms