แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ 4 = มาก
ระดับความพึงพอใจ 3 = ปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ 2 = น้อย
ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยที่สุด
2.1 ด้านเนื้อหา *
5
4
3
2
1
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
2.2 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
6. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
7. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
8. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
9. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
2.3 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
5
4
3
2
1
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
3. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms