แบบรายงานโรงเรียน คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเขต/ระดับชาติ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
ประทับเวลา
ที่อยู่อีเมล
วัน เดือน ปี ที่เข้าร่วม
ประเภทหน่วยงานที่จัด / สถานที่จัดครู ที่ไปร่วมกิจกรรมรางวัลที่ได้รับเอกสารอ้างอิงรายการที่เข้าร่วมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
อื่นๆ (เช่น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ฯลฯ)
โรงเรียน เช่น
2
14/12/2016, 7:28:33
baitong@rittiya.ac.th
20 เมษายน 2559ระดับประเทศ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุชาดา กฤตสุวรรณ, นางสาวกุลวดี นุ่มทอง, นางสาวอมรรัตน์ สุริยะบุญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2
การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2
นางสาวกัญญาณัฐ ถนอมวงศ์, นางสาวกัญญาพัชร ถนอมวงศ์, นางสาวพรรณปพร หัสปราบ, นางสาวธันยมัย บุญเพ็ชร์, นางสาวปิยพัชร หมู่พิทักษ์, เด็กหญิงไพลิน มะอะ, เด็กหญิงนัยนา หัสนัย, เด็กชายลือชา พวงเขียว
3
14/12/2016, 7:31:02
baitong@rittiya.ac.th
20 สิงหาคม 2557ระดับประเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุชาดา กฤตสุวรรณ, นางสาวกุลวดี นุ่มทอง, นางสาววรัญญา เฮงเจริญ
รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ประสบผลสำเร็จในปี พ.ศ.2557 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ระดับดีเด่น
รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ประสบผลสำเร็จ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
4
17/1/2017, 22:45:56
thunyalak@rittiya.ac.th
13 มกราคม 2560ระดับชาติสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 5 เมษายน 2560
การคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลตัวแทนเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ประเภททีมชาย
1.นายพชรพล พวงบุบผา ม.4/16
2.นายสรนันต์ น่วมพารา ม.4/16
ครูธัญลักษณ์ สยามพันธ์ ควบคุมดูแลในการเข้ารับการคัดเลือก เมื่อไปแข่งขันใช้โค้ชจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
5
15/2/2017, 10:35:14
rwict_eng@rittiya.ac.th
28/12/2016ระดับประเทศโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงน.ส. ประภัสสร พันธุมัย
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 10 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 ระดับชาติ
เกียรติบัตร
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ
น.ส. นาถลดา จิณณากฤษณ์
6
16/3/2017, 12:54:05
rwinformation@rittiya.ac.th
27-28 มกราคม 2560ระดับประเทศมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต1.นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์
2.นายอนุรักษ์ แสงงาม
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตร
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
1.นายธนภัทร จันทะรัก ม.4/15
2.นายอภิชัย อยู่กล่ำ ม.4/15
3.นายฑนพัฒน จิตต์ดำรง ม.5/16
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
7
25/8/2017, 12:03:26
nalin@rittiya.ac.th
5-9 มิถุนายน 2560ระดับชาติสอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร-
เหรียญทองเคมีโอลิมปิกระดับชาติ
การแข่งขันเคมี โอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 13
นายพรภูมิ อังศุวัฒนา
8
25/8/2017, 12:07:52
nalin@rittiya.ac.th
๖ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ระดับชาติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา-
เหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ
โครงการการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒
นายพรภูมิ อังศุวัฒนา
9
20/11/2017, 10:20:17
nowvysirada@gmail.com
16 พฤศจิกายน 2560ระดับประเทศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยนางพรทิพย์ หุ่นดี
นางประภัสสร ผงทอง
รางวัญเหรียญเงิน
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายนววิช ชมภูแสง
เด็กหญิงโกสัญญา จุลเนียม
เด็กชายศุภวิชญ์ คงเพชรศักดิ์
เด็กหญิงธัญชนก กิจหาญ
10
20/11/2017, 10:24:37
nowvysirada@gmail.com
14 พฤศจิกายน 2560ระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
นางสาวนันทริกา อยู่คง
นางสาวศิรินภา คุ้มจั่น
รางวัลเหรียญทอง
ภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปรมาภรณ์ หรรษาวงษ์
นางสาวปัณฑิตา วัฒนาศรีเรืองสกุล
นายกิตติกานต์ สุดปริด
11
28/11/2017, 13:16:14
nowvysirada@gmail.com
15 พฤศจิกายน 2560ระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67นางประภัสสร ผงทอง
นางสาวศิรินภา คุ้มจั่น
รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายศุภกร สันคามิน
เด็กหญิงเสาวนีย์ เจริญสุข
12
28/11/2017, 13:18:34
nowvysirada@gmail.com
15 พฤศจิกายน 2560ระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67นางสาวสุภาพร เสียมสกุล
นางสาวปัทมาพร ใจนันตา
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภัทรกร วัฒยากร
นางสาวศศิประภา พุ่มอินทร์
13
28/11/2017, 13:19:08
nowvysirada@gmail.com
15 พฤศจิกายน 2560ระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67นางสาวสุภาพร เสียมสกุล
นางสาวปัทมาพร ใจนันตา
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภัทรกร วัฒยากร
นางสาวศศิประภา พุ่มอินทร์
14
28/11/2017, 13:20:45
nowvysirada@gmail.com
15 พฤศจิกายน 2560ระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67นางพรทิพย์ หุ่นดีรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงชนิดาภา ไทยสม
15
28/11/2017, 13:24:28
nowvysirada@gmail.com
15 พฤศจิกายน 2560ระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67นางสาวสุภาพร เสียมสกุลรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชลธิชา บุญจำลอง
16
28/11/2017, 13:28:18
nowvysirada@gmail.com
17 พฤศจิกายน 2560ระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67นายพิชชากร อุตะโมรางวัญเหรียญทองแดง
การแข่งขันสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ
นางสาวกรีติกร จงเกาะกลาง
นางสาวชัดชนก จันทร์เจริญ
นางสาวปาริชาต ปัญญาสิทธิ์
นางสาวพรประภา คุ้มทรัพย์
นางสาวพัชราภา มีเทศ
นางสาวพิมนัดดา กลิ่นสุวรรณ
นางสาวศิริรัตน์ เชื้ออ่าว
นางสาวสุพิชญา ผ่องมาลัย
นางสาวอาทิตยากร พานประสี
นางสาวเจตปรียา ดวงงาม
17
9/1/2018, 19:10:14
rwict_math@rittiya.ac.th
4/1/2561ระดับประเทศสพฐ./โรงเรียนบ้านนา จ.นครนายกนายรณฤทธิ์ คูศิริรัตน์รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับ ม.ต้น
ด.ช.ทวีทรัพย์ จันมาทูล
18
8/3/2018, 18:30:33
pang.math64@gmail.com
ปี2558ระดับประเทศณ โรงแรมปรินซ์พาเลช-OBEC AWARDS-
ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล ดังนี้
โล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค
--
19
8/3/2018, 18:49:01
pang.math64@gmail.com
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
ระดับประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง -
สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
-
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากพลโทวีรชัย อินทุโสภณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง
--
20
8/3/2018, 21:23:21
pang.math64@gmail.com
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระดับประเทศสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -โล่รางวัลเกียรติยศ-
ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับรางวัล
• โล่รางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
--
21
8/3/2018, 21:27:47
pang.math64@gmail.com
ปี 2559ระดับชาติสอวนคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญทองแดง-
นายพรภูมิ อังศุวัฒนา ชั้น ม.๕/๑ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒
นายพรภูมิ อังศุวัฒนา-
22
8/3/2018, 21:32:21
pang.math64@gmail.com
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙
ระดับประเทศณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย -
รางวัลชมเชยอันดับที่ ๖
นางสาวกัญญาพัชร ถนอมวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ ๖ และนางสาวกัญญาณัฐ ถนอมวงศ์ ได้รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓
นางสาวกัญญาพัชร ถนอมวงศ์ และนางสาวกัญญาณัฐ ถนอมวงศ์
23
8/3/2018, 21:36:00
pang.math64@gmail.com
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
ระดับประเทศฤทธิยะวรรณาลัย-
างวัลชมเชยลำดับที่ ๒๕ (๗๕ คะแนน)
นางสาวชวัลญา ไชยวาน นักเรียนชั้น ม.๖/๓ ที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ ๒๕ (๗๕ คะแนน) ในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑
นางสาวชวัลญา ไชยวาน นักเรียนชั้น ม.๖/๓
24
14/8/2018, 21:40:51
Ruin_Gardian@hotmail.com
24 - 29 กรกฎาคม 2561ระดับประเทศกรมพละศึกษา / อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต1. นายโชติพงษ์ วิมะลิน
2. นายวาทิน สินชู
1. โล่เกียรติยศ เข้าร่วมการประกวด ลำดับที่ 5
2. ระดับความสามารถเหรียญเงิน
3. ทุนส่งเสริมเงินรางวัล จำนวน 35,000 บาท
มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ
1. ด.ญ.ชนานันท์ กุฎีสุข
2. ด.ญ.ฐิตาพร จั่นเพชร
3. ด.ช.พัชรพล เพ็ชรจำรัส
4. ด.ญ.นนทกานณ์ วรรณโณภาส
5. ด.ช.กีรติ ทองขาว
6. ด.ช.ศวัสกร นามาตร์
7. ด.ช.ณัฐวุฒิ พันธ์สุ
8. นายชาญชัย เรืองอยู่
9. นายปัญญ์ นิติโยธิน
10. นางสาวภัทรา เทศวงษ์
11. นางสาวกรปรียา เรียงรอด
12. นายศรันย์ กิตติเมธีกุล
13. นายวัชรวิทย์ นิลคง
14. ด.ช.ธนชัย โด่งดัง
15. ด.ช.ภูวดล พุทธา
16. ด.ช.ศุภโชค แซ่หว่อง
17. นายพงศธร ต่อแต้ม
18. นายทวีศักดิ์ ยอดพังเทียม
19. นายไอศุริยะ ทูลฉลอง
20. นายนิรุตต์ แสงสีทอง
25
28/12/2018, 9:34:23
choti_ball@hotmail.com
14-16 ธันวาคม 2561ระดับประเทศกระทรวงศึกษาธิการ สมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชียครูโชติพงษ์ วิมะลิน
ครูวาทิน สินชู
รองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับนานาชาติ
Thailand World Music Championships 2018
26
28/12/2018, 13:36:31
kruboy.rw@gmail.com
19-29 กรกฎาคม 2561ระดับประเทศประเทศบาร์เรนเหรียญทองแดง
เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล
การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเซีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
นายสรนันท์ น่วมพารา
นายพชรพล พวงบุบผา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
27
28/12/2018, 13:45:21
kruboy.rw@gmail.com
มีนาคมระดับประเทศประเทศยูเออีชนะเลิศ 3 เหรียญทองเหรียญรางวัล
การแข่งขันยูยิตสู ชิงแชมป์โลก
นางสางพรทิพย์ จันทร์สนธิ
นายรชต งามอยู่
นายสาริน สุนทร
นายภาณุพงศ์ กิจพงศ์พาณิชย์
นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
28
18/12/2019, 13:50:32
nowvysirada@gmail.com
9 ธันวาคม 2562ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
นายชยวีร์ กุ่นใจ
นายไพฑูรย์ ขุนทอง
นายพรเทพ กลิ่นด่านกลาง
ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่7 คะแนน88.20
การแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับชั้นม.4-6 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
นางสาวณัฐมน อุ่มน้อย
นางสาวธนวรรณ ศรีสมบัติ
นางสาวจังคนิภา อัคเหลือ
นายศักดา จูทะจันทร์
นายนววิช ชมภูแสง
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...